AKTUELL VITEN FILOSOF TORE FROST sjonshemmede og for øvrig brukere med særbehov for offentlig hjelp. Personlig ansvar Disse refleksjonene vil være helt vesentlige i arbei- det videre med å utvikle god og slagkraftig yrkes- etikk, konkretisert gjennom menneskerettighetsin- strumentene, slik at vi motarbeider alle tendenser til en byråkratisering og ansvarsvegring innen de offent- lige tjenester og servicetilbud. Ett av de viktigste trekk ved en god yrkesetikk er kravet om et person- lig ansvar fra den offentlige tjenesteutøvers side. Det vil si at når brukere eller pårørende klager, så vil de alltid komme frem til en ansvarlig person og ikke oppleve at klagen fortaper seg i et abstrakt system, det være seg i skole-og barnehagesektoren, helse- sektoren eller sosialsektoren. Tendensene til byråkratisering og ansvarsvegring kan faktisk allerede spores og er sterkt økende i alle yrker med dårlig utviklet yrkesetikk. De mest gro- teske eksempler finner vi idag i forsvarssektoren i forhold til ansvaret for milliardoverskridelsen eller i håndteringen av klagene over et ineffektivt UD under tsunamikatastrofen. Det forbauser vel ingen når jeg påstår at dette har en klar sammenheng med (i ver- ste fall) profesjonenes uvilje mot å gjøre yrkesetik- ken presis nok eller (i beste fall) manglende konsen- sus om hvordan de skal forbedres. Det skader vel heller ikke å minne om at det er mye lettere å revidere en yrkesetikk enn det er å for- andre på et lovverk, ikke minst når behovet for å til- passe yrkesutøvelsen til sosiale endringer oppstår. Vi skal dessuten være oppmerksom på at livet aldri inn- retter seg etter regler og paragrafer. Det vil alltid oppstå situasjoner hvor vi må handle på tvers av ved- tatte kjøregler i fagutøvelsen. I slike tilfeller er det langt gunstigere at det er yrkesetikken vi får proble- mer med og ikke lovgivningen. I førstnevnte tilfelle vil overtramp invitere til en vurdering av overtram- pet på et faglig grunnlag, gjerne innen et yrkesfag- lig etisk råd. I sistnevnte tilfelle, derimot, vil over- trampet ha karakter av å være en kriminell handling og sanksjonene vil bli truffet på et juridisk grunnlag. «...kravet på like rettigheter for alle brukere av offentlige tjenester ikke nød- vendigvis betyr at alle har de samme rettigheter...» YRKESETIKK 15 temahefte-02