Ledelse er etikk i I enhver kultur som gjennomgår endringer, finner en at interessen for etikk øker. Mye av dagens ledelse handler om å takle endrin ger og foreta riktige valg. Tekst: Vegard Velle De siste årene har det blitt «in» for bedrifter og organisasjoner å snakke om verdier. Stadig flere selskaper lager etiske retningslinjer for sin drift. Private bedrifter blir konfrontert med at de har et samfunnsansvar, på internasjonalt businesspråk kalt Corporate Social Responsibility. – Ledelser og bedrifter lever ikke i et vakuum, sier Helen Bjørnøy, leder i Kirkens Bymisjon og en profilert talsperson for verdier og etikk i organisasjonsog bedriftslivet. – Når et samfunnssystem er stabilt, er handlingene gitte. Når en endring skjer, setter en seg ned og diskuterer. I første omgang er det lett å gripe til ideer som er «naturlige» eller som «sitter i veggene». – Vi ser i dag en økt interesse for verdispørsmål. Verden står overfor store endringer, og ideologisk viktige spørsmål er oppe til debatt. For eksempel fremtiden for velferdsstaten. Da øker oppmerksomheten rundt etikk og verdier, hevder Bjørnøy. INGEN ER VERDINØYTRALE – For meg er ledelse og etikk nesten en og samme ting. Som leder må en ta små og store valg. Et verdinøytralt grunnlag finnes ikke. Alle har bevisst eller ubevisst et sett med verdier. En leder som kan begrunne sine valg, er en tydeligere leder, mener Bjørnøy. – Ledelsen er viktigere for en bedriftskultur enn mange tenker. Det ledelsen gir sin oppmerksomhet til, er det som får oppmerksomhet i organisasjonen. Handlinger teller da mer enn teori. Bondevik sa han skulle bli husket som de fattiges statsminister. Etter fire år har han ikke endret noe. Da hadde regjeringen mistet sitt verdigrunnlag, hevder Bjørnøy. Ledelse handler om å prioritere. Hva skal en vie oppmerksomhet til og ikke. LEDELSESMOT TRENGS – Etter min mening bør en ikke la rapporter, regnskaper og budsjetter ta oppmerksomheten fra verdidiskusjoner og hverdagsetikk. Vi som ledere må prioritere å gi vår oppmerksomhet til kvalitet, kompetanse og respekt for menneskeverdet. I en travel hverdag krever det et ledelsesmot, forteller Bjørnøy. – Spesielt ledere som jobber i offentlig sektor bør skoleres i etiske spørsmål. Valgene til ledere i velferdsstaten får jo stor betydning for andres liv, for eksempel for syke, gamle og rusavhengige. – Ledelse handler om å forholde seg til andre mennesker. Spesielt ved større omstillinger og endringer trengs et sterkt fokus på etikk og verdier. I slike situasjoner blir det feil å prioritere juristers LEDELSE temahefte-03