En leder, 100 med myndighet Høy trivsel og lavt sykefravær kjennetegner Klukstuen omsorgssenter. Personalet er stabilt. Ingen ønsker å slutte. Tekst: Vegard Velle Ifølge en medarbeiderundersøkelse gjennomført av Hamar kommune i fjor, svarte 97 prosent av de ansatte at de var ganske eller meget fornøyd med arbeidsplassen. Hele 83 prosent svarer at de ikke vurderer å finne en annen arbeidsgiver. Tallet var langt høyere enn ved de tre andre sykehjemmene i kommunen. Også på en rekke andre spørsmål som hadde med trivsel, samarbeid og arbeidsmiljø å gjøre, skåret Klukstuen høyest i undersøkelsen. Omsorgsarbeider Henny Moe er 63 år. – Jeg kan ikke tenke meg å slutte. Tvert imot kunne jeg tenke meg å øke stillingen fra åttifem prosent til full stilling. Mange føler seg sett. Mange synes at deres særegenheter og kompetanse blir lagt merke til. – Vi har lagt stor vekt på myndiggjøring av medarbeiderne. Slik har vi vært siden oppstarten av omsorgssenteret i mars 2001, sier Aud Helseth, fungerende daglig leder. ANSVAR, MEN OGSÅ INNFLYTELSE Omsorgssenteret har ikke noen større bemanning enn andre steder det er naturlig å sammenlikne seg med. Heller ikke større økonomiske ressurser. Ett hundre personer, femtini årsverk, jobber på Klukstuen. Mellomledere mangler. Fagansvaret er delegert til ti faggrupper. Selv om det finnes en fagansvarlig på hver gruppe, fungerer gruppene likevel med flat struktur. Lederen har ukentlige møter med fem fagansvarlige for beboerne. Hver måned møter hun de tillitsvalgte. Personalmøtene er månedlige. På hvert av de fem husene er det også møte en gang i måneden. Der diskuteres for eksempel praktiske oppgaver, nye beboere eller større turnusforandringer. Også de fagansvarlige deltar i den ordinære turnusen. En dag i uka har de kontordag. – Vi trenger ikke gå mange ledd hvis vi trenger å prate med ledelsen. Vi går direkte til lederen, hvor døra står åpen, sier hjelpepleier Bente Tangen. SNAKKE MED, IKKE OM – Allerede før oppstarten diskuterte vi hvordan vi ønsket å ha det på senteret. Vi lagde målsetninger for beboere, pårørende og personale. For eksempel at miljøet skal være åpent, og at vi skal ta opp problemer. At ingenting er for dumt. At vi skal snakke med hverandre og ikke om hverandre, forteller Tangen. Det er lov å komme med nye ideer og tanker. Etter innfall fra noen av medarbeiderne har senteret arrangert 50-tallsdager. De eldre kan tove ull, delta i sang og dans samt få besøk fra barneskolen en gang i måneden. På Klukstuen finnes også et erindringsrom som består av en rekke gamle gjenstander. Venneforeningen arrangerer månedlige hyggekvelder. – Vi gjør stort sett som vi vil. Og bestemmer dagen selv. Er det noe spesielt, diskuterer vi det på morgenmøtet, forteller Henny Moe. – Våre meninger blir hørt på. Det styrker selvtilliten. Vi ser utfordringer som noe positivt. En vokser med oppgavene, mener Moe. LÆRER HELE TIDEN Klukstuen legger stor vekt på kompetanseheving. Hver høst og vår arrangeres en fagdag. Hver tirsdag i en og en halv time deltar personalet på internundervisning. For eksempel om medisiner, ulike diagnoser, demens og etiske dilemmaer. Foreleseren er ofte en av de ansatte. Det legges vekt på å benytte kompetansen en har på stedet. – Undervisningen er viktig. Jeg lærer noe der hele tiden. Vi blir trygge på det vi holder på med, og vet at vi gjør en god jobb, sier Tangen. Funksjonsinndeling etter beboernes funksjonsnivå fungerer bra. Større likhet blant beboerne skaper mindre uro. Personalet får også høyere kompetanse på sin type beboere. – For å få myndiggjorte medarbeidere, forventer jeg at kolleger tar og får ansvar. Jeg er ingen kontrollerende leder, og har et positivt menneskesyn, sier Helseth. Henny Moe. Aud Helseth. Bente Tangen. LEDELSE 15 temahefte-03