Ifølge Øie er prinsippene i dagens lovverk gode. De sier at bare helsepersonell som har bruk for informasjon, skal ha tilgang til den. Pasienten skal også ha rett til å påvirke hvilken informasjon som blir gitt til andre. Strengere på legekontoret – Antakelig vil de fleste pasienter ønske at journalopplysningene skal være tilgjengelige for andre leger i tilfeller der fastlegen er fraværende, påpeker Lars Duvaland. – Likevel må en huske at skadepotensialet ved at opplysninger kommer på avveie kanskje er større i virksomheter i kommunehelsetjenesten enn på sykehusene. Informasjon hos fastlegen eller sykehjemmet kan risikere å ende opp i lokalmiljøet. På den annen side er risikoen for at pasientopplysninger skal komme på avveie, større på et sykehus. AKTUELL VITEN FAKTA: Alle som yter helsehjelp, har plikt til å føre pasientjournal. Samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon fra annet helsepersonell, har derimot ikke denne plikten. En sykepleier som bistår etter instruksjon under en operasjon, vil for eksempel ikke ha selvstendig journalføringsplikt for den helsehjelp som ytes. Med mindre pasienten motsetter seg det, kan opplysninger i pasientjournalen også gis til samarbeidende personell. Men dette gjelder bare når det er nødvendig for å kunne gi helsehjelp på en forsvarlig måte. Helsepersonell som ikke har noe med behandlingen av pasienten å gjøre, skal med andre ord heller ikke i utgangspunktet ha tilgang til slike opplysninger. Kilder: Seniorrådgiver i Helsetilsynets avdeling for tilsynssaker, Tjaarke Hopen. ETISK DILEMMA SHOULD I STAY OR SHOULD I GO Det slår deg at deler av saksbehandlingsarbeidet kan forenkles betraktelig. Du er på vei til sjefen for å dele dine tanker. Rett før du banker på, forstår du at den løsningen du har tenkt deg kan føre til at noen blir overtallige. Snur du og glemmer det hele, eller gjennomfører du praten slik du først tenkte? temahefte-08