Offentlig sektors samlede innkjøp av varer og tjenester utgjorde nær 250 milliarder kroner i 2004. Det er et betydelig potensial for reduserte miljøbelastninger gjennom riktig innkjøp. Kommunene må kjøpe klimavennlig Lars Haltbrekken, leder i norges naturvernforbund Anders Haug Larsen, klimarådgiver i norges naturvernforbund Ringvirkningene av miljøvennlig innkjøp i offentlig sektor vil ha stor innvirkning på tilgjengeligheten av klimavennlige varer og tjenester i Norge. Spørsmålet er ikke om man skal sikre miljøvennlige innkjøp, men hvordan dette skal gjøres. Alle kan hjelpe til med å redusere utslipp av klimagasser. Hva den enkelte person, bedrift og kommune foretar seg har stor betydning. I tillegg til de faktiske utslippene en kommune sparer, vil den som går foran, også vise vei for andre, og dermed kunne bidra til innføringen av miljøvennlige produkter. Biodrivstoff til alle Kommunene har til sammen omtrent 9000 biler. Dersom disse ble skiftet ut med miljøbiler som elbiler eller biler som går på biodrivstoff, ville klimagevinsten vært stor. Og ikke minst ville kommunene vært en viktig bidragsyter for å lage et marked for disse bilene i Norge. Bergen og Asker kommuner skal skifte ut sine biler med miljøbiler. Bergen vil også stille krav til bensinstasjonene de skal bruke om at de må levere biodrivstoff. Dette er et eksempel på hvordan bevissthet i offentlig innkjøp kan bidra til å utvikle et miljøvennlig samfunn. Å skifte ut 9000 ordinære biler med biler som går på biodrivstoff kan gi en innsparing på 17 000 tonn CO2 hvert år, dersom disse bilene kjører like mye som landsgjennomsnittet i Norge. Utskifting til el-biler vil redusere utslippene enda mer. 17.000 tonn er kanskje ikke så mye i den store sammenhengen, men for å få til dette må det bli lettere å få kjøpt biodrivstoff. Noe som igjen baner veien for andre til å foreta de samme valgene – og da kan gevinstene bli store. Bioenergi og fjernvarme Kommunene eier 25 prosent av alle yrkesbygg i Norge og står for 1/3 av energibruken i norske næringsbygg, noe som utgjør et stort potensial i forhold til redusert energibruk og muligheter for energiomlegging. Dette kan gjøres gjennom bevisst valg av miljøvennlige energikilder som bioenergi og fjernvarme. 1 tenke globalt – handle lokalt temahefte-10