i skyttergravene, står vi på stedet hvil, påpeker Sætra. Forrige medarbeiderundersøkelse viste at mange medarbeidere følte at kommunelederne var lite synlige. Følgen var at kommunen arrangerte en begeistringsdag for de ansatte på det største sykehjemmet, hvor de merket et stort arbeidspress. – Vi dro de ansatte ut i skauen for å oppleve noe nytt og få jobben på avstand. På turen dukket det opp tre menn, forkledd til det ugjenkjennelige. Disse viste seg etter hvert å være ordføreren, rådmannen og etatssjefen til de sykehjemsansatte. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••% Vil hverandre vel I mange kommuner ville kursing og kompetanseheving vært et naturlig første sted å kutte i trange budsjetter. På tross av dårlig råd har Eidsberg stadig økt satsingen på dette området, og satte i 2007 av 1,3 millioner kroner til formålet. I de lokale avdelingene lages det handlingsplaner for medarbeiderne. Den ansatte skal se at det finnes muligheter for kompetanseutvikling. I stedet for fine ord satset kommunen på handling. Klarer vi å skape en forståelse for at vi vil hverandre vel, er vi kommet kjempelangt. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ifølge kommunens ledelsesprinsipper skal lederne: < opptre med troverdighet < være forbilder < vise engasjement og interesse for egen virksomhet og sine medarbeidere < utvikle og inspirere medarbeiderne < stille krav, vise ansvar og ydmykhet < levere resultater Den engasjerte lederen – Vi gir noen signaler om hva den ansatte kan for- vente av sin leder og arbeidsgiver. Blir ikke den ansatte behandlet med respekt, kan hun konfrontere lederen, sier personalsjef Henning Sætra. Sammenhengen mellom det ledere gjør og det de sier, skal være tydelig. Budskapet kan ikke bare sies, ledelsen må vise at den har tro på det selv. – Hvis lederen viser et engasjement i forhold til verdiene, smitter det over på medarbeiderne. Vi ønsker å ansvarliggjøre lederne og synliggjøre verdien av godt arbeid, sier Sætra. Lederen går foran Kommunen har valgt å frem- heve de tre verdiene tillit, respekt og engasjement som kjerneverdier. – Lederne må sørge for å få opp bevisstheten om verdiene på arbeidsplassen. Ledelsen må gå foran, ellers får den ikke med seg fotfolket. I viktige interne prosesser skal hele kommunen involveres. ••••••••••••••••••••••••••••< ••, temahefte-13