Fra høyre: Tjenesteleder Arve Stokkebekk, Helge Brandsøy og miljø terapeut Asbjørn Starvøteig i Helge’s Bilverkstad. Ingen A4-ordning – Ordningen skaper en gunstig situasjon både i for- hold til dem som skal ha tiltaket rundt seg, som trenger å ha færrest mulige personer omkring seg, og for arbeidstakere og arbeidsgiver. Lasse Seim, som selv er medlem av Fagforbundet, forstår ikke helt den negative holdningen som denne type turnusordninger ofte blir møtt med fra fagforeningshold, i hvert fall ikke så lenge ansatte er villige til å prøve. Som han påpeker – hvis det ikke er mulig med en mer fleksibel arbeidstid i denne type prosjekter, vil det rett og slett ikke være mulig å finne nok ansatte. I tillegg vil en ordinær treskiftsordning resultere i mange små helge stillinger på 20 prosent. Slik Seim ser det, er den type små stillinger ikke ønskelig for noen ansatt, ikke minst med tanke på opptjening til pensjon. – Jeg kan ikke se at det er noe galt med en slik turnus når det gagner alle parter. Også Lasse Seim mener at framgangen til Helge Brandsøy henger sammen med bemanningen og turnusen. Han tror også at det er derfor Flora kommune i ettertid er blitt kontaktet av andre kommuner som Oslo og Frøya, som ønsker å se om de kan tilpasse opplegget til sine egne behov. – Jeg er sikker på at vi gjorde rett da vi valgte en annen arbeidstid enn en A4-ordning. Vår evaluering viser det. Positiv utvikling – Verkstedet har betydd mye for meg. Nå får jeg jobbe med det jeg liker. Jeg har alltid vært interessert i biler. Og så er det bra at jeg ikke har så mange som passer på meg, uttaler Helge Brandsøy om bilverkstedet sitt og tiltaket som er bygget opp omkring ham. Helge vasker bilene som kommer til verkstedet både innvendig og utvendig, sjekker lys, olje og spyle væske og utfører oljeskift. Prisen er 1000 kroner for en stor bil og 400 kroner for en vanlig personbil. Ti prosent av inntektene går til Helge selv, resten inngår i en prosjektkasse som kan benyttes til ulike formål. Inntektene fra verkstedet åpner for en rekke aktiviteter som ellers ikke ville vært mulig. Det kan være hytteturer og utflukter, som til Rudskogen bilbane. Ferieturer til utlandet er det også rom for, nå sist til Tyskland og Danmark. 6 KVALITETSKOMMUNER temahefte-15