heten mot nærvær framfor sykefravær, eksempli fiserer han. – Hva med nærværsarbeidet, vet dere noe om hva som virker? • Der det fungerer, gjør de noe så banalt som å få følge opp IA-rutiner (Inkluderende arbeidsliv) og egne ruti ner, samt at de har en arbeidskultur som gjør at folk har lyst til å være på jobben. Så enkelt og så vanskelig er det. – Hvor viktig er prosjektledelsen? • Den er utrolig viktig. Og da snakker jeg ikke bare om prosjektlederen, men også miljøet rundt. En viktig erfaring fra programmet er at kommuner som har satt av ressurser til å frikjøpe en person til å arbeide med prosjektet, har fått gode resultater. Hvis en kommune for eksempel klarer å få ned sykefraværet med 0,1 prosentpoeng, har som regel prosjektstillingen betalt seg selv. Det nytter ikke med venstrehåndsarbeid. Man må holde trøkket oppe hele tida. For å få til endring og utvikling, er det særdeles viktig at kommunens ledelse tar endringsviljen på alvor og signaliserer dette, sier Pettersen. Kommunikasjon er et annet stikkord. For det første er det viktig å fortelle om og forankre prosjektet innad i kommunen, mener han. På Ås fikk hver enhet presentere sine tiltak i kommune styrets møter slik at lokalpolitikerne fikk et innblikk i forbedringsarbeidet. Bergen kommune sender jevnlig ut nyhetsbrev om framdriften i arbeidet med nærværsprosjektet. Der informerer de blant annet om nærværstall og ulike aktiviteter knyttet til prosjektet. • Samtidig er det viktig å kommunisere utad, for eksempel gjennom lokalpressen. Fortelle hele historien. Hvilke utfordringer har vi? Hvilke tiltak setter vi i gang og hvorfor? Og til slutt, hvilke resultater oppnådde vi. Sola er et eksempel på en kommune som har vært flinke til å bruke lokalpressen aktivt, forteller Pettersen. – Hvilke erfaringer har dere med nettverks arbeid? • Vårt inntrykk er at nettverkssamlingene har vært veldig nyttige for kommunene. Her har de selv kunnet presentere sine prosjekter og dele erfaringene med andre. Det har en verdi for alle, inkludert kommunen som presenterer. Erfaring viser at verden blir til mens vi forteller den, og jeg tror mange har opplevd å se klarere hvordan ens egen kommune fungerer når de forteller om prosjektene til andre, avslutter Bjørn Pettersen. 10 GODE RÅD: • Få partssamarbeidet til å fungere ved å være åpne for nye ideer og ha respekt for hverandre. • Bli enige om målene og hvordan dere skal nå dem. • Målene bør være konkrete, målbare og mulig å nå innenfor en viss tidsramme. • Finn ut hvor utfordringene ligger, gjerne gjennom brukerundersøkelser. • Alle bør få mulighet til å komme med forslag til tiltak. • Hent og bruk kunnskapen til folk som er i tjenesten. • Tiltakene skal skape en for bedring for alle, både brukere og ansatte. • Informer innbyggerne hele veien. Bygg tillit ved å være åpen. • Vær forberedt på at endringer tar tid. Vær derfor tålmodig og systematisk. • Lær av andre kommuner! Det er ikke alltid nødvendig å finne opp hjulet på nytt. KVALITETSKOMMUNER 9 temahefte-15