Kvalitetskommunene senker sykefraværet Sykefraværet i kvalitetskommunene synker. Årlige besparelser er 300 millioner kroner. Tekst: VEGARD VELLE FOTO Foto: THERESE FICHE Sykefraværet i kommunene stiger, men ikke i kommunene som deltar i Kvalitetskommuneprogrammet. Der går sykefraværet ned. De 138 kvalitetskommunene har i snitt hatt en bedre utvikling på 0,4 prosentpoeng i forhold til kommuner som ikke deltar i Kvalitetskommuneprogrammet. Dette gjelder både når man ser på data som er atten måneder gamle og data som er seks måneder gamle. Enorme innsparinger Hadde kommunene som ikke deltar i dette programmet hatt samme positive utvikling, ville samfunnsgevinsten vært rundt 297 millioner kroner årlig. Kvalitetskommunene jobber med å forbedre de offentlige tjenestene. Metoden er et trepartssamarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og ansatte. Et sentralt mål i programmet er å senke sykefraværet. Godt lederskap avgjørende • Resultatene viser at systematisk og langsiktig arbeid med sykefravær har effekt. Skippertaks metoden nytter ikke. Sykefraværsarbeidet må inn som en naturlig del av ledermøtene på samme måte som økonomioppfølging, mener prosjektleder for Kvalitetskommuneprogrammet, Bjørn Pettersen. Han hevder godt lederskap er en av de viktigste faktorene for å få ned sykefraværet. • Vi trenger modige ledere og myndiggjorte medarbeidere. Et godt arbeidsmiljø innebærer at medarbeidere får ansvar, og at lederne går foran med å bygge en god kultur. Veldig spennende May Britt Christoffersen, seksjonsleder i Avdeling arbeid og aktivitet i Arbeids- og velferdsdirektora tet (Nav), mener hovedbudskapet er at kvalitetskommunene har lykkes i å få ned sykefraværet. – Disse tallene er veldig spennende. Der en arbeidsplass får en reduksjon i sykefraværet, er det interessant å se hva de ansvarlige har gjort, slik at andre kan lære av det. Arbeid med reduksjon av sykefraværet er noe vi har holdt på med i mange år. Og hadde dette vært lett, ville tiltakene som nytter vært satt ut i livet for lenge siden, mener Christoffersen. Langsiktig arbeid viktig Selv om Nav ikke er en del av Kvalitetskommuneprogrammet, har de fulgt det fra sidelinja. – Det er langsiktig og målrettet arbeid som først og fremst bidrar til å få ned sykefraværet. Ikke kortsiktig prosjektjobbing. Når politikere, administrasjon og arbeidstakerorganisasjoner arbeider sammen mot et felles mål, er sjansen for å lykkes større, framhever May Britt Christoffersen. FAKTA • Summen er beregnet ut fra kostnadene ved tapte arbeidsressurser og målt ved hjelp av årsverkene som går tapt på grunn av egen sykdom. Verdien er satt til den landsgjennomsnittlige lønnen til kommuneansatte per 1. desember 2008. I tillegg kommer sosiale kostnader. • Regnestykket er ikke direkte sammenlignbart med kost nadene kommunene har. De påvirkes blant annet av refusjoner fra staten og i hvor stor grad syke medarbeidere blir erstattet med vikarer. • Det er tatt utgangspunkt i at kvalitetskommunene utgjør nær 49 prosent av årsverkene i kommuneforvaltningen. • KS henter statistikk om sykefraværet direkte fra kommu nene. Den inkluderer fravær på grunn av egen sykdom eller ulykke, og både egen- og legemeldt sykefravær. KVALITETSKOMMUNER 13 temahefte-15