Kommunal klimapionér Arendal er verdens første kommune som har forpliktet seg til å følge FNs program for klimanøytralitet. Tekst: ATLE CHRISTIANSEN Foto: KJELL INGE SØREIDE Det første året som klimanøytral kommune redu- serte Arendal sine CO•-utslipp fra 7000 tonn i 2007 til 1500 tonn i 2008. – Mesteparten av reduksjonen er et resultat av økt bruk av fornybar energi, sier Robert Svendsen, miljørådgiver i Arendal kommune. Hele 90 prosent av utslippene fra Arendal kom- mune kommer fra oppvarming av bygninger; sko- ler, sykehus, pleie-og omsorgshjem og kontorbyg- ninger. – Det betyr at det er mulig å oppnå enorme reduksjoner i CO•-utslippene bare ved å fase ut olje- relatert oppvarming og erstatte det med biogass, fjernvarme eller andre fornybare energikilder, sier Svendsen. Klimanøytralitet FNs program for klimanøytralitet er en metode for å redusere utslipp av klimagasser. Metoden ble lan- sert av FNs miljøprogram Unep (United Nations Environment Programme) i 2008. Samme året ble Arendal kommune den første kommunen i landet som gikk inn for programmet. – Metoden synliggjør kommunens utslipp slik at det blir målbart hva slags tiltak vi kan sette i verk for å redusere utslipp av klimagasser, sier Torill Rol- stad Larsen (Ap), ordfører i Arendal. – Å være klimanøytral betyr at du måler klima- gassutslippene dine for deretter å redusere dem ved hjelp av ulike tiltak. Kommunen forplikter seg til å redusere sine klimautslipp og kjøper klimakvoter for restutslippet, sier Svendsen. Restutslipp er utslipp av klimagasser som kom- munen ikke har klart å redusere. Årlig kommer det fram i kommunens klimaregnskap hvor stort rest - utslippet er. – Det skal lønne seg å redusere utslippene sine, og det bør koste hvis man ikke klarer det. Med klimaregnskapet har vi full oversikt og vet hvilke tiltak vi må sette inn for å forbedre oss, sier miljø- rådgiveren. Lønnsomt å redusere Robert Svendsen understreker at klimakvoter ikke er avlat, men en metode for å gjøre det lønnsomt å redusere utslipp framfor å holde et høyt utslipps- nivå. Ved å sette en pris på utslipp av klimagasser, vil lavutslippsprodukter og fornybar energi bli kon- kurransedyktig i forhold til produkter og energi- former med store utslipp av klimagasser. Prisen på restutslippet betales én gang i året. I 2008 kostet det Arendal kommune 213.000 kroner. Arendal har sammen med Aust-Agder fylkeskom- mune utviklet et eget kvoteprosjekt i Tanzania. Kli- makvoten fra sørlendingene brukes til å bygge et energigjenvinningsanlegg for avfall i landet. – Det reduserer co•-utslippene i Tanzania, og er et konkret eksempel på at programmet for klima- nøytralitet bidrar både lokalt og globalt til et bedre miljø, sier Svendsen. Rydder i eget bed Torill Rolstad Larsen understreker at klimanøytra- liteten gjelder kommunen som bedrift. Beslutningen om å være en klimanøytral kommune omfatter ikke innbyggere og bedrifter i Arendal. Kommunen er 22 KLIMAKOMMUNE temahefte-16