Ønsker bedre sykehus- tilbud for de gamle – De gamle har altfor lenge latt seg avspise med dårlig behandling i sykehusene. Den velutdannete 68-generasjonen vil ikke finne seg i den samme usle behandlingen som tidligere generasjoner, tror professor Torgeir Bruun Wyller. Tekst og foto: VEGARD VELLE Når bestemor brekker lårhalsen, bærer hun ofte på Hukommelsen kan bli dårligere, og den gamle en tilleggsballast i form av en rekke kroniske syk-får vansker med å orientere seg. Slik akutt forvir- dommer. Det er fort gjort å undervurdere disse syk-ring kan føre til at pasienten faller og blir liggende dommene, med økt fare for komplikasjoner hos på gulvet. pasienten. – Ikke sjelden forveksler helsepersonell den På Ullevål universitetssykehus pågår nå et forsk-nyoppståtte forvirringen med demens. Det er ofte ningsprosjekt der et tverrfaglig, geriatrisk team tar nødvendig å ta kontakt med de pårørende. De kjen- ansvaret for lårhalspasienter. ner pasientens historikk, og kan fortelle om hun har – Vi tror dette er en mer hensiktsmessig arbeids-vært sånn lenge eller om tilstanden har oppstått fordeling. Ortopedene opererer, mens geriaterne brått, mener Wyller. tar et større ansvar for tilleggsykdommene, kom- plikasjonene og den tidlige rehabiliteringen. Ser ikke hele pasienten – Helsevesenet har vært for lite opptatt av det tota- For lite kunnskap om gamle le symptombildet til pasientene. Vi er flinke til å – Det er veldig bra dersom vi blir mer opptatt av behandle den akutte sykdommen, men ofte mindre den behandlingen gamle får på sykehus. De fleste flinke til å danne oss et helhetlig bilde av pasiensom legges inn på sykehusene er tross alt godt opp tens sykdommer og medisinbruk, mener Torgeir i årene, sier Torgeir Bruun Wyller, lege og profes-Bruun Wyller. sor i geriatri ved Universitetet i Oslo og Oslo uni-– La oss si at lungebetennelse er den akutte sykversitetssykehus. dommen som gjør at pasienten havner på sykehuset. Jo eldre pasienten er, jo større sjanse er det for Ofte tar legen ikke høyde for at lungebetennelsen at hun har kroniske sykdommer og får mange medi-påvirker de andre, kroniske sykdommene pasien- siner. ten har. Pasienten har jo én kropp, og vi kan ikke – Generelt er det for liten kunnskap i sykehusene se hver enkelt sykdom for seg. om gamle som blir forvirret på grunn av den akut-Problemet er at når bestemor får en akutt syk- te sykdommen de har fått. Akutt syke pasienter kla-dom på toppen av sykdommer hun har fra før, er rer ofte ikke gjøre ting de har mestret før. hun ikke lenger som andre pasienter. Hun mang-< VERDIGHET I ELDREOMSORGEN temahefte-18