MÅLET ER KLART: Irene Lindskov skal bli frisk og uavhengig igjen. Derfor gjør hun det meste selv – bare fire dager etter bruddet. ÅTTE AV TI BLIR MER SELVSTENDIGE Rehabiliteringsteamet hadde trent 220 brukere før første eksterne evaluering. Av disse var 103 blitt selvhjulpne og 68 hadde fått redusert behov for hjelp. Det vil si at nesten 80 prosent av brukerne er blitt helt eller mer selvstendige enn de var da de tok kontakt med hjemmetjenesten. Kilde: Anne-Mette Dalgaard, konstituert rehabiliteringssjef i Fredericia Ytelsessjokk Tidligere hendte det at enkelte ba om hjelp fordi de syntes de hadde krav på det, ikke fordi de nød- vendigvis trengte det. Så fikk de kanskje litt hjelp. Hjelpebehovet vokste, og de fikk litt mer hjelp. Til slutt var de så hjelpetrengende at de trengte en syke- hjemsplass. – Nå bombarderer vi nye brukere med besøk en kort periode. Vi kan komme opptil sju ganger om dagen, men vi gir minst mulig hjelp. Hjemmetren- erne guider i stedet brukerne. De står med hendene på ryggen eller går ved siden av brukeren som tre- ner, sier Birgitte Gren Axelsen. Slik får de hjelpebehovet til å skrumpe inn i ste- det for å vokse. Delegasjon fra Norge: – Som en annen klode Både Fredericia-modellen og den norske samhandlingsreformen skal gjøre kommunene i stand til å møte ei framtid med flere eldre. Danskene har skapt en metode for god omsorg, med mindre av den kostbare pleien. De gode resultatene i Fredericia har blant annet lokket nedover en delegasjon fra Helse-og omsorgsdepartementet (HOD). På spørsmål om hva norske kommuner kan lære av danskene, nev- ner Kåre Hagen, som ledet delegasjonen, først og fremst at kommunen kommer veldig tidlig inn når en innbygger trenger hjelp. – Jeg vil også trekke fram dugnadsånden. Alle trekker i samme retning. Vi så en imponerende enighet mellom faglig og politisk lederskap, sier BI- professoren. Hagen så heller ikke noe til kamp mellom pro- fesjonene. – De har en avslappet holdning til fag og disi- plin. De vurderer hvem som best kan løse et pro- blem, og lar det være avgjørende for hvem som tar seg av det. Det kan vi godt lære noe av. Hagen mener også at erfaringene med hver- dagsrehabilitering, og etter hvert mer bruk av tek- nologi, er nyttig i vår egen debatt om hva som er god eldrepolitikk. – Å komme til Fredericia var som å komme til en annen klode. Det var ikke bare bedre, men bi - ligere også. Her hjemme betyr ansvarlig eldrepoli- tikk mange sykehjemsplasser. Danskene trenger selvsagt også sykehjem, men de har flyttet opp- merksomheten ut til folks egen bolig. 10 VERDIGHET I ELDREOMSORGEN temahefte-18