Prosjektleder Trond Fjeld ser for seg en helhetlig skoledag som varer fra halv åtte til halv fem. SKOLEN REPRODUSERER SOSIALE FORSKJELLER MELLOM ... ... elever med foreldre med høyt og lavt utdannings- nivå. ... norskspråklige og mino- ritetsspråklige elever. ... elever med foreldre med høy og lav inntekt. ... gutter og jenter. Kilde: Utdanningsdirektoratet ne og SFO-ansatte samarbeider ikke. Av og til er skolen og SFO lokalisert på forskjellige steder. SFO på sitt verste kan være et herjested, hvor det meste er negativt, sier Fjeld. Skolen og SFO er nødt til å utvikle seg under en felles ledelse. Lærerne og SFO-tilsatte, og spesielt leksehjelperne, bør møtes og samarbeide, mener Fjeld. En felles kompetanseutvikling kan også være aktuelt. Målet er at alle skal ha tilstrekkelig kompetanse til å skjøtte sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Det forutsetter at SFO-assistenter og lekse- hjelpere får en god nok kompetanseutvikling. – Min erfaring er at SFO-ansatte er svært posi- tive til videreutdanning. De opplever det som en statusheving, sier prosjektlederen. På hver sin planet En annen sak er at skolene ofte ikke er særlig godt integrert med lokale sportslige eller kulturelle til- bud. Skal skolen kunne tilby mer på disse områ- dene, trenger de å utvide samarbeidet med kultur- skolene og lokalidretten. Det knytter seg også høye forventninger til mer fysisk aktivitet i den helhetlige skolen. Helsedirek- toratet ønsker seg én time med allsidig, fysisk akti- vitet per dag, inkludert kroppsøving. Uenig med Utdanningsforbundet Trond Fjeld ser for seg at mange forskjellige yrkesgrupper vil passe inn i framtidas skole. – Det nytter ikke å fylle hele skolen med lærere. Det er verken mulig eller ønskelig, mener han. Og signaliserer dermed han at han ikke er enig med Utdanningsforbundet, hvor han selv er med- lem, som ser for seg en helhetlig skole bestående av pedagoger. – Blant oppgavene som ikke krever pedagogisk personale er tilsynsoppgaver, omsorgsoppgaver og støtte til lek og aktivisering. Ingen av disse oppga- vene forutsetter nødvendigvis høyskoleutdanning. Ideelt sett burde også skolehelsetjenesten og barne- vernet være lokalisert i miljøet rundt skolen, ten- ker Fjeld. Fagforeningene er online I stedet for å dømme noen grupper ut av skolen, er det bedre å se på hvordan ulike grupper kan utfyl- le hverandre, mener Fjeld. For eksempel kan SFO- ansatte ta ansvaret for elevene i mellomtimene. Det frigjør tid for lærerne til å planlegge undervisning- en. Trond Fjeld er glad for at de ansatte er repre- sentert i skoleprosjektet gjennom sine fagforeninger. – Jeg har opplevd at fagforeningene bidrar aktivt og på en fin måte i utviklingen av framtidas skole. For meg har dette vært nyttig. Fagforbundet og Utdanningsforbundet har ikke sett på fornyelsen som truende, slik de kunne ha gjort, mener han. En utfordring å nå alle Så langt er ni av rundt tre tusen grunnskoler direk- te involvert i Helhetlig skoledag-prosjektet. Det er en enorm oppgave å få med seg resten. Fjeld forteller at prosjektet har opprettet et nett- sted, og deltar på regionale konferanser. Etter hvert som evalueringene av testskolene kommer, blir disse offentliggjort og videreformidlet til skolenorge. 6 HELHETLIG SKOLEDAG temahefte-19