23HELHETLIGSKOLEDAG•IkkebareSpikkestadbar- neskole,menheleRøykenkommunetarmobbingenpåalvor. •Vinteren2010vedtokkom- munenenhandlingsplanmotmobbing.Dengjelderbådeforskoleeleverogkommunaltansatte. •Rektorenevedskoleneikommunenogandreledererapporterermåned- ligtilkommunalsjefen, somisinturrapporterertilrådmannen. •PåSpikkestadskolehardesågaretManifestmotmobbing,signertavord- føreren,kommunalsjefen, rektoren,detillitsvalgtevedskolen,FAU-lederenogelevrådslederen. •Herforplikterdesegtilåjobbemotmobbing,vold, krenkelserograsisme. «Determittvalg»heteretundervisningsoppleggomklassemiljøogforebygg- endearbeidihelegrunn- skoletiden.Poengeterateleveneskaltrenesiåtaansvar,fattebeslutninger, kommunisere,settesegmålogøkeselvtilliten.Foråoppnådettesettesdetfokuspåetgodtogtrygtklassemiljøderbarnogungekanlæresosialefer- digheter. HANDLINGSPLAN MOT MOBBINGTRYGGHET KAN LÆRESREPORTASJE IkkemobbklassekompisenminNoegodtharskjeddmednorskskoledetsistetiåret.Stadigflereskolertarmobbeproblemetpåalvor. Tekst:VEGARDVELLEFoto:BENTEBJERCKEPå Spikkestad barneskole i Røyken har ikke baredevoksneutviklingssamtalermedkontaktlære- ren.Ogsåeleveneharen-til-ensamtalermedlære- ren. –Synetpårespektogtoleranseharendretseg. Viharnulltoleransemotmobbing,sierenglød - endeengasjertAnneBritStrupstad,rektorvedSpikkestad skole. Skolenbekjemperplagingogmobbingsyste- matisk,nestenvitenskapelig.Ogdegjørdetsomermuligågjøre,noesomerganskemye,viserdet seg. Elevene får hjelp til å bygge opp den indre stopperen mot mobbing. Løper ikke fra ansvaret Men hvorfor er barn så slemme mot hverandre? – At mobbing er feil, er ikke en kunnskap barna er født med. Det er noe de må lære. Gjennom temahefte-19