ANBEFALTE NETTSTEDER RAPPORTER BOKOMTALERLekensflertydighet–ombarnslekieninstitusjonalisertbarndomMariaØksnes, Cappelenakademisk, 2010Forfatterenønskeridennebokenåvisehvordanlekkanforståspåandremåterenndemestvanlige.Hunhartattmedlekforskereogfilosofer,ogharsnakketmedbarnomdereslekibarnehagenogpåSFO. Bokaerskrevetforstuden - tersomtarsiktepååjobbeibarnehage,barne- skoleogSFO,såvelsomforfagpersoner. UtdanningsdirektoratetsoffisiellesideforProsjekthelhetligskoledag.Herstårdetblantannetomskolenesomdeltariprosjektetsamtdetreulikemodellenesomtes- tesutiprosjektperioden,Aktivitetsskolemodellen,SkedsmomodellenogSaupstad- modellen.www.udir.no/Tema/Kvalitet-i-skolen/Helhetlig-skoledag/ Hvasomskaltilforåfåtiletgodtlæringsmiljø?Utdanningsdirektoratetsnettstedforetbedrelæringsmiljø,somblantannetharfleregodeveiledninger. www.udir.no/Tema/LaringsmiljoPåSkolenettetligger156aktivitetertilinspirasjonoghjelpforåskapeenmeraktivskoledag.Herliggergoderådforskolersomskaligangmedfysiskaktivitetutenomkroppsøvingstimene.Målgruppenerlærere,menressursbankenkanogsåbrukesavSFO-ansatteogforeldre.http://tinyurl.com/lh6ar2HerutdyperSkyskolesinplanforfysiskaktivitetogmåltideri2010/2011.SkolenbleavFylkesmanneniVestfoldutpekttilåværemodellskoleforfysiskaktivitetogmål- tideri2007.Detmotiverteskolentilågjøreenendabedreinnsatsforeleverogansat- te.http://tinyurl.com/33aedg8Hordalandidrettskretsfikkhøsten2008énmillionkroneravSparebankenVesttilprosjektetIdrettogskole-håndihånd,rettetmotheldagsskolen.MåletvaråutviklesamarbeidetmellomidrettenogSFO.Herliggermerinfoomprosjektet. http://tinyurl.com/3xbt7poRevelationsinbodilyplay: Astudyamongchildreninanafter-schoolprogrammeKnutLøndal,avhandling, Norgesidrettshøgskole,2010AvhandlingenserpåbarnslekiSFO, ogtaroppbarnasegetsynpålekensbetydningforåforståverden.Intervjuermedåtte-ogniåringer. Helhetligskoleutvikling–LæringsstrategierogutviklingsverktøyTomRuneFløgstadogGreteHelle, Kommuneforlaget,2007Bokapresentererulikelæringsstrategiersomkanbrukestiløktrefleksjon,kreativitetogproblemløs- ningsevne.Deninneholdermetoderforåplanleg- gesmåogstoreoppgaverogstrategierforvurde- ringogevaluering.Strategienepasserforeleveriallealdre. Kartleggingavutbredelseavlekse- hjelpinorskskoleThomasDahl–medbidragfraTrondBrulandogThomasHugaasMolden,Sintef,2007Rapportentaroppomfangetavlek- sehjelp,menogsåhvemsomfårdenoghvordanhjel- penerlagtopp.Ogskolenesegetsynpåleksehjelpen. http://www.udir.no/ upload/Rapporter/ Kartlegging_leksehjelp.pdfMertid–bedreskole? SluttrapportenfraevalueringenavforsøkenemedUtvidetskoledagBritaBungumogHalvdanHaugsbakken,Sintef,2008Evalueringenharsettpåhvordanutvidetskoledagkanbidratilåstyrkeeleveneslæringogmot- virkereproduksjonavsosialulikhetiskolen. http://www.udir.no/upload/ Rapporter/2008/Slutt- rapport_Utvidet_skoledag.pdfLeksehjelp–Ingentryllestav? SluttrapportenfraevalueringenavProsjektleksehjelpHalvdanHaugsbakkenogTrondBuland,Sintef,2009ResultaterfraevalueringenavProsjektleksehjelp,sompågikkiskoleårene2006/2007og2007/2008.Prosjektetprøvdeutulikeleksehjelp-ordningerrettetmoteleverigrunnskoleogvidere- gåendeskole.Tilsammen33del- prosjekterblegjennomført. http://www.udir.no/ upload/Forskning/2009/ Leksehjelp.pdfKnut Løndal HELHETLIG SKOLEDAG 31 temahefte-19