FagLig innspiLL statlige og tidligere kommunale institusjoner inngår i Medusa. Medusa har to typer institusjoner: depot og mer rendyrkede opplevelsesog formidlingsinstitusjoner, som finnes i de fleste kommuner. De siste er kjempepopulære og aktivitetene og tjenestetilbudene der får mye oppmerksomhet. Dette er altså en fortelling hvor arkivene er svært synlige. Sin egen lykkes smed er fortellingen om en framtid hvor datafangsten er tilfeldig og fragmentert, og hvor samfunnet også etterspør kunnskap og underholdning fra arkivene. Staten skal finansiere bevaring av grunnleggende rettighetsdokumentasjon knytta til skatt, helse, omsorg og eiendom. På grunn av for dårlig arbeid med standarder for systemer osv, er det likevel store regionale forskjeller når det gjelder hva slags rettighetsdokumentasjon og arkivtjenester som tilbys innbyggerne i forskjellige deler av landet. Dokumentasjonen som en konsekvens av arkivsektoren. er ofte mangelfull. Økonomien er presset, og knappe offentlige midler har Både private og offentlige statens oppgaver er kraftig virksomheter sikrer om mange regionale arkivinstitusjoner redusert. Som en konsekvens fattende dokumentasjon av av knappe offentlige midler søkt samarbeid med andre egen virksomhet i arkivhar mange regionale arkivinstitusjoner og private bedrifter. danningsfasen, og materiale arkivskapere og privatpersoner. Arkivarbeidet i offentlig sektor er lite regulert, og det er tilfeldigheter som avgjør hva slags arkivsystem de 90 kommunene i Norge bruker, og hva slags materiale som regnes som arkivverdig og bevares over tid. Globalisering fører til at stadig flere flytter på seg, og lappeteppet av erfaringer – sammen med spredning av dokumentasjon i offentlige arkiver og private selskaper – fører til at det er vanskelig å holde rede på hvor relevant dokumentasjon befinner seg for den enkelte. Private selskaper løser dette for dem som kan og vil betale for det. Det er en viktig politisk debatt hvorvidt staten burde betale for minimumsmapper for de såkalte arkivløse. Det er ikke politisk fokus på arkivenes potensielle rolle for områder som forskning og opplevelse. Samfunnsborgen er fortellingen om en framtid hvor datafangsten er helhetlig og relevant, og hvor samfunnet kun etterspør rettighetsdokumentasjon fra institusjoner søkt samarbeid med andre institusjoner og private bedrifter. TrønderMAT er et resultat av sammenslåingen av arkivinstitusjonene i Trøndelag, Trøndelag teater og Museum Trøndelag. Statsarkivet i Stavanger har spesialisert seg på arkivdrift for store energiselskaper, og tjener grovt på å hjelpe advokater i forbindelse med internasjonale rettssaker på området. Bergensarkivene har hatt en storstilt satsing på digitalisering, og har fått fram en kjempespennende tjeneste på nettet som regnes som en gullgruve for aktører i underholdningsbransjen. Ut over dokumentasjon av skatt, helse, omsorg og eiendom er det opp til den enkelte regionale arkivinstitusjon hva som bør bevares, og inntjeningspotensialet er et viktig moment i vurderingene. Men mange har lyktes i å lage tjenester som kulturog underholdningsinstitusjoner er mer enn villig til å betale for. Krev din rett er en fortelling om en fremtid hvor datafangsten er tilfeldig og fragmentert, og hvor samfunnet kun etterspør rettighetsdokumentasjon fra arkivsektoren. Private, internasjonale selskaper dominerer arkivlandskapet. De tilbyr tjenester som koordinerer og samler informasjon for de som betaler for det, både som blir regnet som arkiv verdig, blir avlevert til Samfunnsarkivet med det samme. Selv om fokus er på rettighetsdokumentasjon, bevares nesten alt, fordi det regnes som mest effektivt. De fleste brukere forholder seg til Samfunnsarkivet gjennom applikasjonen Mitt arkiv, som er tilgjengelig på nett, og som man får opplæring i allerede som barn, i samfunnsfag på skolen. Arkivvirksomhet preges av felles, internasjonale standarder, som gjør konvertering, avlevering, langtidsbevaring og samarbeid på tvers av institusjoner og landegrenser enklere. Samfunnsarkivet ble opprettet i 2014 som et resultat av stortingsmeldingen året før, og er lokalisert på Tynset. Avlevering fra alle virksomheter, offentlige og private, til Samfunnsarkivet er vedtatt i lov. Store mengder opprinnelig analogt materiale er digitalisert, og kommunale og regionale arkivinstitusjoner avvikles én etter én. I samfunnet generelt er oppfatningen at staten ikke har noe ansvar for kultur, og dette gjenspeiles i hva som oppfattes som Samfunnsarkivets oppgave: rettighetsdokumentasjon og ikke noe annet. 34 ORDEN I ARKIVET temahefte-23