Hva vil Bufetat med miljøarbeiderne? Miljøarbeideren er blitt en utrydningstruet yrkesgruppe i Bufetat. Da Fylkesbarnevernet ble til Barne, ungdomsog familiedirektoratet (Bufetat) 1. januar 2004, var det mellom 800 og 900 miljøarbeidere som ble overført. De første årene arbeidet miljøarbeidere og miljøterapeuter på lik linje og side om side ute på institusjonene. Etter påtrykk fra Barne, familieog ungdomsdirektoratet (Bufdir), påla Barneog likestillingsdepartementet (BLD) Bufdir å bestrebe seg på at minst 50 prosent av de ansatte i Bufetats institusjoner skulle ha en treårig relevant høyskoleutdanning. Bufetat fortolket deretter forslaget på sin egen måte, med henvisning til en kvalitetsforskrift for Bufetat. De hevdet at alle institusjoner skulle ha minst 50 prosent ansatte med en treårig høyskole eller universitetsutdanning. Men når vi leser denne kvalitetsforskriften, står det at kravet gjelder nestleder og leder, altså ikke andre ansatte. Det kan også nevnes at i selve forskriften står det (i tillegg til krav knyttet til leder og stedfortreder) noe om bredde i kompetansen, og at BLD forutsetter at man har den bemanningen og kompetansen som bakgrunn. Altså anmerkning, ikke for å ha brutt selve forskriften, men for ikke å ha fulgt anmodningen fra vårt fagdepartement. Når vi ser tilbake på miljøarbeidernes innsats på institusjonene, er det verdt å huske på den kontinuiteten og stabiliteten de representerer. Det er en yrkesgruppe som er stabil år etter år. De fleste av miljøarbeiderne har en lang og allsidig realkompetanse som gjør dem meget godt egnet til å arbeide på gulvplanet ved Bufetats institusjoner. erdetslikat Bufetatertjentmedåhakunansattemedtreårighelse-, sosial- elleruniversitetsutdanning? Hvavilskjeetterhvertsomalleskalsittepåetkontorogdrivemed skrivearbeid? trengs for å løse de oppgavene som følger av oppdragene eller enkelte barns/ungdommers behov. 50 prosentregelen har i mellomtiden fått rotfeste i etaten, uten at det blir tatt spesielle hensyn til bredde i kompetansen, og er, som jeg ser det, den direkte årsaken til at miljøarbeiderne er blitt en utrydningstruet yrkesgruppe i Bufetat. Ekstra uryddig blir dette når flere fylkesmannsembeter utdeler anmerkninger eller rapporter dersom vi ikke følger departementets pålegg/oppfordring om minst 50 prosent ansatte med høyskole MILjøARBEID Dette kommer godt til syne i rapporten som Barnevernsproffene (ungdom som tidligere har vært plassert i barnevernet) har skrevet og levert til Bufetat. Der skriver de at det var miljøarbeiderne de knyttet best og sterkest relasjoner til, og det var denne yrkesgruppen de kunne stole på. Det blir hevdet fra såvel ledere og andre ansatte at miljøarbeideren har hatt en funksjon som den yrkesgruppa som holder institusjonene sammen og i gang. Og inntil nå har miljøarbeiderne på de fleste av Børre svendsen er regiontillitsvalgt for Fagforbundet i Bufetat region Midt-norge institusjonene hatt de samme arbeidsoppgavene som miljøterapeutene, noe som har fungert meget bra. Men nå er det kommet krav om at alle metoder skal være forskningsbaserte/evidensbaserte (målbare), med krav om målinger/analyser og diverse rapporter og skriftliggjøring knyttet opp mot ungdommene. Det kan se ut som det bare er miljøterapeutene som er kvalifisert til å utføre disse oppgavene. Er det slik at Bufetat er tjent med å ha kun ansatte med treårig helse, sosialeller universitetsutdanning? Hva vil skje etter hvert som alle skal sitte på et kontor og temahefte-25