menter. Derfor har de ansatte ulike funksjoner, knyttet til drift, saksbehandling, ledelse, prosjektarbeid og strategiarbeid. Noen stillinger har flere funksjoner knyttet til seg, mens andre er mer rendyrkede. Det er nesten alltid en mulighet for å finne en kombinasjon som passer den enkelte. Store utfordringer Norske kommuner har store utfordringer foran seg. Den nye loven om folkehelsearbeid er ett eksempel. Folkehelsesatsingen forutsetter tverrfaglig innsats i hele kommunen. Det må jobbes parallelt med helsefrem mende arealdisponering og tiltak over- for både pensjonister og små barn. Ny kompetanse må fremskaffes, og erfaringene må systematiseres og deles. Fagforbundet har for eksempel satt «Kreativ omsorg» på dagsorden. Demensomsorg er ett av flere områder hvor faglig god omsorg og teknisk/digital utvikling gjensidig kan påvirke hverandre. Med en reflektert tilnærming både til teknologi og omsorgsarbeid kan vi finne gode løsninger på ressurskrevende oppgaver, samtidig som demente sykehjemsbeboere får et kvalitativt bedre liv. Evnen til å se muligheter Mange kommuner opplever at befolkningssammensetningen endrer seg. Med stadig flere nasjonaliteter representert, vil den trauste norske kommunen bli stadig mer mangfoldig. Språkkunnskaper og toleranse kan settes på prøve, og evnen til å se muligheter og ressurser blir viktig. Utfordringene finnes på mange fag- felt, og på mange nivåer. Framover vil vi i økende grad se at det å kombinere ulike fagfelt og jobbe godt sammen med andre yrkesgrupper, er en forutsetning for utvikling. Kanskje du kan bidra her? temahefte-26