kristine Hansen er rådgiver i sektorpolitisk enhet i Fagforbundet utdanning for alle Lik rett til livslang læring er et grunnprinsipp i LOs utdannings- og kompetansepolitikk, og er avgjørende for å sikre fortsatt høy sysselsetting og lav ledighet. Fagforbundet tar dette alvorlig, og vi arbeider for at medlemmene skal få flere og bedre muligheter til livslang læring. Forbundet er opptatt av livslang læring både for dem som har falt ut av arbeidslivet og for dem som er i arbeid. Fagforbundet arbeider for et best mulig utdanningssystem for alle. Fellesskolen, grunnopplæringa fra 1.–13. skoleår, er selve bærebjelken. Det er ikke alle som får fullført grunnopplæringa, og da er det viktig å få nye sjanser. Medlemmer og tillitsvalgte hjelper hverandre med å finne fram til muligheter for alle, og svært mye læring foregår i arbeidslivet. Flere fylker tilbyr fagopplæring til ansatte i kommuner gjennom statlig finansierte prosjekter. Dette er en av flere modeller for hvordan ansatte kan oppnå fagarbeiderkompetanse kombinert med det å være i arbeid under opplæring. Vi snakker ofte om tre typer læring: formell, ikkeformell og uformell. Formell læring foregår målrettet etter læreeller studieplaner og leder fram mot en formell kompetanse som dokumenteres gjennom vitnemål. Ikkeformell læring kan være korte og lange kurs der målet er læring, men som ikke leder fram til et fullført skoleløp eller en grad i høyere utdanning. Den uformelle læringa skjer underveis i arbeid og samfunnsliv gjennom erfaringer og praksis fra ulike arenaer. Det hele starter i barnehagen. Der legges grunnlaget for senere utdanning, og allerede der kan forutsetningene for god gjennomføring av videre gående skole etableres. Forberedende lese, skrive og regneopplæring skjer parallelt med andre aktiviteter som stimulerer barns utvikling. Ikke minst vil flerkulturelt perspektiv, språkutvikling, fysisk aktivitet, lek, ernæring og digital kompetanse stå høyt på dagsorden. Det er et mål at lek og læring sammen skal utgjøre en tidlig nok innsats til at det enkelte barn får best mulig utvikling. Grunnopplæringa er neste skritt. Den består av grunnskolen og videregående skole, og denne fellesskolen skal være inkluderende, og alle elever har rett til tilpasset opplæring. Også i grunnskolen, som består av barneog ungdomstrinnet, er begrepet tidlig innsats blitt et gjennomgående tema. På ungdomstrinnet har nye valgfag kommet for å gjøre skoledagen mer praktisk og relevant for elevene. I tillegg skal fag som arbeidslivsfaget og utdanningsvalg bidra til at elevene velger mest mulig riktig når de skal ta mer utdanning og etter hvert gå over i arbeid. Det er viktig at elevene opplever mestring og at læringsaktivitetene er motiverende. Elevene må få gode tilbakemeldinger fra de ansatte i skolen. Det vil si tilbakemeldinger som styrker læring og utvikling ved at de er konkrete og peker på utfordringer og muligheter i det videre læringsarbeidet. Det skal være rom for dialog mellom eleven og lærer, barneog ungdomsarbeider og andre ansatte. Videregående skolegang er all opplæring mellom grunnskolen og høyere utdanning som gir < 18 temahefte-31