FagLIg INNspILL denne nærheten og dialogen som er viktig og som fører til gode innkrevingsresultater. Skattedirektoratet har varslet færre og større skattekontorer når innkrevingen skal statliggjøres. Jeg mener at det er umulig å redusere med 500 årsverk uten at det går ut over innkrevingsresultatene og kvaliteten på tjenestene som produseres. Det er allerede effektivisert mye på skatteoppkreverområdet. Antall kontorer er redusert fra 428 til 288, og det er redusert med 200 årsverk. Dette har skjedd ved hjelp av ny teknologi og ved kommunalt samarbeid. Dette samarbeidet har gitt praktiske og effektive løsninger, hvor nærheten til skatteyterne fortsatt finnes. I Norge har det vært et klart organisatorisk og ansvarsmessig skille mellom fastsettelse og innkreving av skatt. Ansvarsfordelingen med at staten har fastsatt skattekravet og at de kommunale skatteinnkreverne har krevet pengene inn, har vært prinsipielt viktig. Det er uheldig at samme instans både fastsetter og innfordrer egne krav – ikke minst med tanke på innbyggernes rettssikkerhet. Det er fra regjeringen lagt et løp for å gjennomføre en kommunereform. Her bør vi se på kommunesektorens formål og hva en kommune grunnleggende sett skal være. Fagforbundet mener at skatteinnkrevingen må sees i denne helheten. Det virker uhensiktsmessig å statliggjøre en av kommunenes viktigste og mest sentrale oppgaver midt i en pågående kommunereform. En statliggjøring av skatteinnkrevningen vil også medføre store administrative omstillingskostnader. Det skal etablerers nye kontorer med de etableringsog planleggingskostnadene det medfører. Ansettelser, opplæring og kompetansebygging på de nye statlige kontorene vil også være kostnadskrevende. Jeg er også bekymret for at statliggjøringen av skatteinnkrevingen vil føre til at masse god kompetanse går tapt. Det er mange uavklarte forhold rundt reformen, som blant annet kontorstrukturen til de nye skattekontorene. Usikkerhet på hvor arbeidsplassen din blir lagt geografisk kan være med på å gjøre at noen finner seg ny jobb i sitt nærmiljø. Forslaget med å statliggjøre skatteinnkrevingen skal nå ut på høring, og saken skal opp i Stortingen våren 2015. Norge er i verdenstoppen i skatteoppkreving, og vår innkreving basert på nærhet får inn over 99 prosent av utskrevet skatt. Hvorfor gjøre om på noe som er bra og velfungerende? temahefte-36