bergeN VISer VeI ganger så mye som i Oslo. Og med klimaendringene vil det komme mer. Kommunen krever nå at alle nye prosjekter har planer for overvannshåndtering ved ekstremt mye nedbør. Systemet skal avlede nedbør på en sikker, miljøtilpasset og kostnadseffektiv måte, og overvannet skal søkes utnyttet til glede for innbyggerne. Gjenåpning av lukkede vannveier skal prioriteres der det er gjennomførbart. Vegetasjon og «ikke-tett» materiale Fortetting i urbane områder byr også på utfordringer. Stadig mer vann skal føres gjennom ledningsnettet, og ved ekstrem nedbør blir kapasiteten utfordret. Et viktig tiltak er bruk av «ikketette » overflater. I stedet for tett asfalt er det aktuelt å bruke porøs asfalt, grusdekke og annet materiale med tilsvarende egenskaper, slik at regn og smeltevann lettere kan trenge ned og filtreres i grunnen. Bergen er omgitt av fjellsider og håndteringen av åpent. Der hvor vannet må ledes i rør, understreker han at det er viktig at man tenker at de skal tåle større vannmengder enn hva som har vært vanlig til nå. – Økte vannmengder kan vi ikke gjøre noe med. Nå ser vi at rørene ikke klarer å svelge unna toppene lenger. Da er det ikke annet å gjøre enn å dimensjonere rørene større, sier Skjelvik. Gjennom parken renner elva fra Melkeplassen og ned mot fjorden. Det er laget små trinn i elva for at man skal høre fallet av vannet. En lyd som gjør at du føler du er midt i naturen, selv om du er i byen. Som fisken i vannet Snart kommer det fisk her også. De kommer sikkert til å trives, for det mangler ikke på tilrettelegging. – I elvemunningen nederst i parken har vi lagt både elvegrus og såkalt gytegrus, forteller Skjelvik. Etter lang tid i bransjen vet Jonny Skjelvik hvorfor han har trivdes så godt. Han har følgende råd å komme med til unge anleggsarbeidere: – Det er viktig å få et fagbrev. Det gjør at man står sterkere i arbeidsmarkedet og ikke minst er det viktig for egen trivsel. Jeg er stolt av å være med og lage ting som varer evig. Det er kjempegøy. Det er det som trigger meg til å holde på med dette. FAgArBeider: Anleggsarbeider Jonny skjelvik trives med å skape noe som er nyttig, vakkert og varig. Han råder ungdom til å ta fagbrev. vannet herfra har alltid vært krevende. Vegetasjon bidrar både til redusert avrenning og rensing av overflatevann, og overvannsproblemer skyldes ofte at vegetasjon er blitt fjernet. Bevaring av vegetasjonen eller tilplanting er derfor en viktig del av overvannshåndteringen. Skiller ut overvannet Bergen har de siste årene gjort et stort løft for å skille overvannet fra spillvann som skal renses. De store mengdene overvann holdt på å ta knekken på kapasiteten til kommunens kloakkrenseanlegg. Byens vannhjerte, Lille Lungegårdsvann, var i ferd med å gro igjen av alger. Etter at rent overvann ble skilt ut og tilført dammen, har den frisknet til. Ennå er bergensernes drøm om å gjenåpne kanalen mellom Lille og Store Lungegårdsvann en framtidsfantasi, men handlekraftige bergensere har gjort store ting før. grønne løsninger 31 temahefte-39