fAgLIg INNspILL Forskningsarbeidet har hatt som hovedmål å bidra med kunnskap for å forebygge mobbing i barnehagen der barnas opplevelse, de ansattes ansvar og foreldres involvering er kjernepunkter. Mobbing mellom barn har lenge hatt et individfokus. Nyere forskning og nytt barnesyn kan tyde på det ikke handler om enkeltbarn, men om kulturen og fellesskapet barna er en del av. Som et resultatet av forskningsprosjektet ønsketforskerneålageendefinisjonknyttettil barnehagens kontekst som vektlegger barnets opplevelse av krenkelse knyttet til ekskludering fra fellesskapet og de voksnes rolle i å tilrettelegge for inkludering av alle barn. På grunnlag avdettebledetlagetennydefinisjonavmobbing, hvormobbingbarnehagendefineressomhand linger fra voksne og/eller barn som krenker barns opplevelse av å høre til og å være en betydningsfull person for fellesskapet. Foreldrene er helt avhengig av å vite at barna deres har det bra i barnehagen, og har krav på regelmessig informasjon om barnets trivsel og utvikling. Skulle barnet oppleve mistrivsel på grunn av mobbing og andre krenkelser, er foreldrene opptatt av å bli informert og trukket inn så raskt som mulig. FUB mottar mange henvendelser fra barne hageforeldre, og i 2016 har antallet henvendelser om mobbing vært tre ganger så høyt sammenlignet med året før. Noen av disse foreldrene forteller at de via andre har blitt informert om at eget barn har bidratt til å ekskludere enkeltbarn, og reagerer sterkt på at de ikke har blitt involvert i saken.Deflesteavforeldrenesieratdeønskerå medvirke til å løse vanskelige forhold rundt barna, slik at de sammen med de ansatte kan forebygge at barn blir ekskludert, krenket og plaget. FUB er også av den formening at mobbing ikke kan løses uten foreldrene. Som foreldrerådet i Randineborg barnehage på Tjøme konkluderte med høsten 2015: «Foreldre kan ikke bare stille krav, vi må også bidra i arbeidet mot mobbing. Derfor laget vi en foreldreavtale med utgangspunkt i barnehagens handlingsplan mot mobbing. Dette har gjort det lettere å snakke sammen om ting som utestenging, uvennskap og erting.» Foreldrene er barnas viktigste rollemodeller, og mobbing blant barn kan ikke løses uten foreldrene. Ledelsen i barnehagen kan eksempelvis invitere foreldrene til å delta i utarbeidelsen av en plan om hvordan mobbing forebygges, avdekkes og stoppes, og hva som skal være henholdsvis barnehagens og foreldrenes ansvar i dette arbeidet. Sammen med barnehagens ansatte kan foreldrene arbeide for et godt psykososialt miljø for alle barn. Les mer på fugbh.no 28 temahefte-45