fOrebygger mObbINg I skI Vi må være oppmerksomme og ta barn på alvor når de viser med kroppsspråk, ord eller handlinger at de er redde, misfornøyde, lei seg, gråter eller trekker seg bort. uansett hvilken grunn det er, så må vi voksne gå inn og finne ut av det og gjøre noe med det. det er viktig at de som mobber også trenger støtte, veiledning, varme, nærhet og tydelighet. fra personalets refleksjonsspørsmål • I hvor stor grad (hyppighet/omfang) må negative handlinger som slag, erting og ekskludering forekomme før vi definerer det som mobbing? • Gi et eksempel på en «mobbesituasjon». • Hva gjorde dere med det? • Hva gjør vi ved konflikter og negative handlinger mellom barn? • Hva gjør vi når barn uttrykker misnøye eller sier at de ikke trives? • I hvor stor grad er vi tilgjengelig for barna? • I hvilke situasjoner er vi minst tilgjengelige? • Hvordan arbeider vi med barn med språkvansker? • Hva gjør en voksen som er en god rollemodell i barnehagen? • Har vi noen aktiviteter som oppmuntrer barn til å arbeide sammen? • Blir alle barna lagt merke til, eller er det noen som alltid blir sett og hørt mens andre gjerne blir oversett? • Er det slik at noen barn stadig får positiv oppmerksomhet, mens andre ofte er gjenstand for negativ oppmerksomhet? • Er det lettere å tro på bestemte barns forklaringer på konflikter enn på andres? • Hva kan vi gjøre for å støtte opp om barnas vennskap? • Hva kan vi gjøre for at alle barn får den lekekompetansen de trenger for å være en populær lekevenn? • Hva kjennetegner en som mobber? Hva er det de i hovedsak trenger? • Hvilke konsekvenser kan en mobbesituasjon resultere i for mobberens utvikling og for den som blir mobbet? • Hvordan tar vi opp negative hendelser med foreldrene? • Hvordan synliggjør vi barnehagens arbeid for å skape et godt og inkluderende sosialt miljø? Utdrag fra planen for å forebygge mobbing ved kråkstad barnehage Partnerskap mot mobbing Fagforbundet en av tolv organisasjoner som har underskrevet en samarbeidsavtale med regjeringen om å samarbeide om å forebygge og begrense mobbing. Partnerskapet skal blant annet bidra til å utvikle kunnskap om hvordan mobbing kan forebygges, avdekkes og bekjempes. Det skal også bidra til å spre kunnskap om rettighetene for barn og unge, og pliktene til barnehager og skoler. – Alle har et objektivt ansvar for å bidra til å bekjempe mobbing, sier rådgiver i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Ellen Ovenstad. Hun har laget forslaget til forbundets innspill til en handlingsplan for partnerskap mot mobbing. Handlingsplanen inneholder både sentrale og lokale tiltak, som blant annet går ut på at tillitsvalgte skal kreve kompetanseplaner og passe på at kunnskap om mobbing kommer inn i planene. – For medlemmene våre er det viktig å spørre etter planer og rutiner for arbeidet mot mobbing, og bidra til å lage og gjennomføre dem. Og ikke minst må vi jobbe politisk for at det er tilstrekkelig ansatte i både barnehager og skolefritidsordninger slik at det er folk nok til å følge opp de planene og rutinene som er laget, sier Ovenstad. Følgende organisasjoner har underskrevet avtalen: Sametinget, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Foreldreutvalget for barnehager, Fagforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, Private Barnehagers Landsforbund, Kristne Friskolers Forbund. barnehageløftet 31 temahefte-45