LeDer «Du blir ikke en dårligere pleier bare fordi du Hege Breen Bakken ansvarlig redaktør valgte feil linjeavstand» Sitatet er hentet fra en sykepleier som for et par år siden tok videreutdanning i sårbehandling ved en høgskole her til lands. Vedkommende hadde overhodet ingen planer om å bli forsker eller å begi seg ut på en akademisk karriere. Hun skulle bare ta mer utdanning for å bli flinkere i jobben på sykehjemmet. I en slik situasjon vil akademias rigide krav til linjeavstander og litteraturlister virke ganske fjernt. For ikke å si irrelevant. Mangevilogså kjennesegigjenidet.Viharvel alle hatt en eller annen «Hva skal jeg bruke dette til?»opplevelse i løpet av årene på skolebenken. I dette nummeret av Fagbladets temahefter forsøker vi å sette debatten om praksis i helseog omsorgsfagene på dagsorden. Er det for eksempel slik at teorien har fått for stor plass i de ulike helsefagutdanningene? Hvorfor har det blitt slik? Og med hvilke konsekvenser? Mange har advart mot en større teoretisering av utdanningen – særlig den på høyere nivå. Kathrine Krøger, en av bidragsyterne i dette bladet, begynte i voksen alder på sykepleierutdanningen i 2015. Der fikk hun det hun kaller et «sjokkartet møte med en utdanning med frenetisk fokus på ullen teori». Hun etterlyser mer relevant medisinsk teori og mer kunnskap om den verden som møter sykepleierne når de kommer ut i jobb. Det finnes likevel eksempler på at praksis perspektivet er i ferd med å sige inn i enkelte utdanningskretser. På videreutdanningen nevnt innledningsvis, er skillet mellom teori og praksis nærmest visket ut. Sykepleierne tar med seg erfaringene de har fra arbeidslivet inn i studiene. Så bringer de det de lærer om sårbehandling, direkte ut i hver dagen igjen. Ifølge førsteamanuensis Edda Johansen som har forsket på nettopp denne måten å lære på, er studentenes egen arbeidsplass undervurdert i tidligere forskning. For den greske filosofen Aristoteles var praksis det samme som å gjennomføre en beslutning. Altså det å få ting gjort. Det kan vi godt tåle å øve mer på – uten at den akademiske dannelsen skal glippe på veien. Den eneste risikoen ved dette er at studentene vil føle at de tar en utdanning som gjør dem i stand til å gjøre en god jobb. Så får de kanskje leve med at det stilles krav til linjeavstand og fotnoter. pleie i praksis 3 temahefte-47