renSeanLegg: Vannet bruker 35 timer gjennom renseanlegget til Hias før det renner rent ut i Mjøsa. driftsoperatør roy rindal forteller at det kommer 350 liter vann fossende inn hvert sekund. Hun mener Norge også har muligheten til å gjøre vannbransjen til en eksportvare. Klarer vi å komme opp med ny teknologi, bedre og billigere løsninger og som er miljøriktige, kan vi eksportere dette til et internasjonalt marked som er enormt. – Det er beregnet at det må investeres minst 1000 milliarder kroner i året for at FNs bærekraftmål på vann skal nås, sier Hofshagen. En sektor i vekst Hias har akkurat tatt patent på en prosess de tror kan kommersialiseres i det internasjonale markedet. Det er snakk om en biologisk måte å fange fosfor på. Den er både kostnadsbesparende, miljøgunstig og plassbesparende. Tre faktorer som bør tinge for suksess ute i verdens store metropoler hvor vannproduksjon er krevende. – Tenk deg størrelsen på vannrenseanlegg i byer som Tokyo. Om de kan spare masse plass tenker jeg det er veldig lønnsomt. I tillegg er den fosforen som fanges biologisk veldig godt egnet til gjødsel i jordbruket, forteller Rindal. Her hjemme er vannbransjen en sektor i vekst. Det vil kreves store investeringer også i Norge for at en økende befolkning skal få tilgang til vannog avløpstjenester. I tillegg kommer strengere krav til miljø og sikkerhet samt kostnader for å tilpasse anleggene til et endret klima. Men den aller viktigste kostnadsdriveren er behovet for å komme opp på en bærekraftig fornyelsestakt for det omfattende ledningsnettet Det er beregnet et investeringsbehov i kommunale vannog avløpsanlegg fram til 2040 på 280 milliarder kroner. Det aller meste vil gå med til å oppgradere et gammelt ledningsnett. Drøyt 30 prosent av alt drikkevannet forsvinner i lekkasjer på veien til norske kraner. – I Norge er det også kostbart å skifte ut og legge nye ledninger. Det er langt mellom husstandene, vi har krevende grunnforhold og det må graves dype grøfter for å unngå tele, sier Hofshagen. De fire kommunene som eier Hias, Hamar, Løten, Ringsaker og Stange, har besluttet å 6 temahefte-51