AKTUELT Streik for sjukehuset Befolkningen i Øst-Finnmark aksjonerte like før jul for at budsjettet til Helse Finnmark skal bli kjent ugyldig. Kommune- styret i Sør-Varanger gikk enstemmig inn for generalstreik og ga alle ansatte fri for å delta i demonstrasjonen. – Budsjettet som Helse Finnmark har vedtatt, vil slakte helsetilbudet til befolkningen i Øst-Finnmark, hevder Jørn Haga, leder for Aksjon 2 likeverdige sykehus i Finnmark. Han understreker at kvaliteten på helsetilbudet ved Kirkenes syke- hus er god. – Problemet er lange avstander og snevert tilbud. Og det blir ikke bedre hvis forslaget om å slå sammen rehabiliteringsavdelingen og medisinsk avdeling blir gjennomført, sier aksjonslederen. Haga mener aksjonene også er nødvendige for å bevare akuttbe- redskapen og smittevernet. Store avstander Fagforbundet støtter arbeidet for å bevare tjenestetilbudet i Øst-Finn- mark. Øystein Hansen, opplæ- ringsansvarlig i Fagforbundet Finn- mark, understreker at forbundet er opptatt av helsetilbudet i hele fylket. – Men utbygging og forbedringer ett sted må ikke gå på bekostning av et annet område. Til det er avstandene altfor store, sier han. – Det er faktisk 52 mil til nærmeste sykehus. Sigurd Løfgren, foretakstillit- svalgt i Helse Øst-Finnmark, er skuffet over at fylkesordføreren ikke har fått møte helse- og omsorgsmi- nisteren. Han har liten tro på at styret i Helse Finnmark vil gi etter for krav om å legge fram et bedre budsjett, men håper departementet vil underkjenne det. Enige politikere Fagforbundets tillitsvalgte i Helse Øst-Finnmark er ikke imponert over politikernes rolle i styret. – De har stemt for reduksjoner alle sammen, uansett om de kommer fra SV, Ap eller Frp. Men, i Helse Finnmark har samt- lige ansatterepresentanter stemt imot redusert helsetilbud i Øst- Finnmark. – Vi har et nettverk rundt Fagforbundets reprsentant i styret, og vi har telefonmøter forut for styremøtene. Ansatterepresen- tanter skal jo ikke forfekte egne standpunkter, men tvert imot representere de ansatte. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Rik på journaler Elektroniske pasientjournaler har gjort Bodø-baserte Dips til en av Europas 500 raskest voksende bedrifter. Dips har hatt stor suksess etter at selskapet vant anbudskon- kurransen i Helse Øst. I dag har Dips levert elektroniske pasientjournaler til 55 prosent av sykehusene – til Helse Nord og Helse Øst og til store helseforetak i Helse Vest. I alt har Dips stått for 45 sykehusinstallasjoner, hvorav 30 er fullstendig papirløse, ifølge Digi.no. Når informasjonen ligger på papir, brukes mye arbeid på transport og leting, og livsviktig informasjon er ikke alltid på rett plass til rett tid. Dips har 73 ansatte, og de omsatte for 72 millioner kroner i fjor. VeV Fagbladet 1/2007 > 29 Hjelper pasienter gjennom pårørende Leon Jarners forskningspris gikk til Ingun Ulstein ved Sanderud sykehus i Hedmark. Ingun Ulstein ble tildelt Leon Jarners Forskningspris i forbin- delse med Demensdagene i desember. Prisen fikk hun for prosjektet Demens i familien hvor hun har undersøkt hvorvidt skole- ring av pårørende har effekt på pasienter med demens. Erfaringene til pårørende som har fått ulik oppfølging, er analy- sert. Mens en gruppe har fått vanlig oppfølging ved en hukom- melsesklinikk, har andre fått PRISVINNER: – Pårørende er forskjellige, så det fins ingen tilbud som passer for alle, mener Ingun Ulstein. psykososial intervensjon i tillegg. Deltakere i sistnevnte gruppe fikk tre timers undervisning om demens. Dessuten møttes de seks ganger i grupper med fokus på hvordan løse problemer knyttet til rollen som omsorgsgiver. Ulstein, som til daglig er over- lege ved alderspsykiatrisk avdeling på Sanderud sykehus, Sykehuset Innlandet, understreker at APSD (atferdsmessige og psykiske symp- tomer ved demens) er utslag av sjukdommen og ikke viljestyrt atferd. Det er også et viktig budskap i forhold til pårørende. – En viktig konklusjon ved studien er at vi må skreddersy tilbudene til pårørende. Vi har ikke én medisin eller ett tiltak som hjelper alle, sier Ulstein. – Denne studien viser at vi må snakke skikkelig med de pårø- rende og undersøke deres spesi- fikke behov for tiltak, sier Ulstein. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Foto: Gry J.Johanin fbaargang2007 fbseksjonHEL