SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Fra brann til helse Stemningen er opprørt i Asker kommune etter at lokale forhandlinger førte til at flere assistenter får mer i lønn enn faglærte. 29 > Sinnekontroll ART-metoden (Aggression Replacement Training) blir godkjent av forskere. På Åkrehamn videregående skole er ART tilrettelagt for elever med psykisk ut- viklingshemming. 32 > Sammen for barna Ledere for ulike tjenester må legge til rette for strukturer som støtter opp under et kreativt, radikalt og tverr- profesjonelt samarbeid, mener fokus- forfatteren. 36 > Kiv om tariffavtale 34 private barnehager mangler tariffavtale i Fredrikstad. Etter sju års blokade ble en tariffavtale undertegnet i Trollklubben. Hvis de ansatte meldte seg ut av Fagforbundet og inn i Utdan- ningsforbundet, ville de få etter- betalt 8000 kroner. I Fredrikstad kommune mangler over halvparten av de private barnehagene tariffavtale. Bare 16 private barnehager har tariffavtale for sine ansatte. De 18 kommunale har tariffavtale. – En del private arbeidsgivere ansetter unge folk fordi de er billigst. Det framkommer ikke hva de har i overtid, og de fleste arbeidsgivere kvier seg for å inngå avtalefestet pensjon (AFP), sier hovedtillitsvalgt Herdis Schärer i Fagforbundet til Fagbladet. Blokade avblåst Utdanningsforbundets (tidligere Norsk Lærerlag) blokade av Troll- klubbens fem private barnehager i Fredrikstad ble avblåst i fjor da en tariffavtale ble sikret. Utdanningsforbundet boikottet barnehagen ved at ingen medlem- mer fikk søke jobb der. I daværende Norsk Kommuneforbund (nå Fagforbundet) prøvde de tillits- valgte å opprette tariffavtale i 1999 uten å lykkes. HØY PRIS: Herdis Schärer kiver for å få tariffavtaler i private barnehager. Forhandlinger om ordnede forhold i en Fredrikstads ca. 50 private barnehager gikk i vasken 3. januar. Høsten 2006 vervet Fagforbun- det mange nye medlemmer i barnehagen, og kom i forhand- linger med arbeidsgiver om en tariffavtale. Tatt ved nesa Fagforbundet hadde 26 førskole- lærere, assistenter og fagarbeidere i Trollklubben, og datoen for å undertegne tariffavtalen var spikret. Fagforbundets tillitsvalgte ble overrasket da arbeidsgiver 20. november i fjor viste til en under- tegnet tariffavtale med Utdannings- forbundet i Østfold. Avtalen var gjort foran nesa på Fagforbundet. – Dette hadde skjedd parallelt og uten vår viten, sier rådgiver Else Sandberg ved Fagforbundets kompetansesenter Østlandet. Lokket med etterbetaling Utdanningsforbundet forhandlet fram en avtale med arbeidsgiver om etterbetaling fra 1. oktober, noe som utgjør ca. 8000 kroner. – Forutsetningen var at med- lemmene våre skulle melde over- gang til Utdanningsforbundet innen 1. desember 2006. Et slag under beltestedet, sier en opprørt hovedtillitsvalgt i Fagforbundet. Bare fem har latt seg friste så langt, men flere har varslet utmel- delse. Fagforbundets avtale omfatter tjenesteytende pensjon som gir 66 prosent av opptjening og inklude- rer AFP, mens Utdanningsforbun- det gir innskuddsbasert pensjons- avtale og ulik opptjening, forklarer Sandberg. Pensjonsavtalen skal drøftes særskilt innen tariffavtalens utløp 1. mai 2008. Tekst: AN C. LINDSTRØM Fagbladet 1/2007 > 27 Foto: Per-Harald Forsberg fbaargang2007 fbseksjonKIR