AKTUELT Assistenter tjener mer enn faglærte Hovedtillitsvalgt Jørgen Wilhelm- sen i Asker kommune er opprørt over at arbeidsgiver har sørget for store lokale lønnsforskjeller og at enkelte fagarbeidere nå tjener mindre enn assistenter. Sammen med andre organisasjo- ner krevde Fagforbundet Asker blant annet bedre lønn for real- og formalkompetanse og minstelønn for mellomledere, mens arbeids- giver ville gi rene trynetillegg til et stort antall mennesker. 25.000 til assistenter – Enkelte uorganiserte i administra- sjonen har fått 40.000 i lokale til- legg. I tillegg har enkelte uorgani- serte assistenter i barnehager og SFO eller som tilhører KFO, fått opptil 25.000 kroner. Dette fører til at assistenter har høyere lønn enn fagarbeidere, sier Wilhelmsen. – Enkelte medlemmer i andre forbund har blitt sjukmeldt fordi de syns det er så hårreisende at noen får og andre ikke. Vi opplever dette som fagforeningsskvising og det verste angrepet på forhandlingsret- ten på mange år, sier Wilhelmsen. Nye runder Fagforbundet brøt forhandlingene, mens de andre organisasjonene aksepterte tilbudet og de uorgani- serte fikk sitt. Wilhelmsen godtok ikke at arbeidsgiversiden forhandlet internt på forhånd og presenterte en ferdig løsning. Han understre- ker at økonomi ikke var avgjørende, for de har fått sin del av potten, men til andre deler enn hva de ba om. På nyåret prøvde partene nye forhandlinger med frist 15. januar. Det var ikke klart om de ble enige eller om saken ble sendt til nemndsbehandling da Fagbladet gikk i trykken. Den lokale potten på 1,4 prosent i Asker utgjorde opprinnelig ca. 9,1 millioner kroner fordelt på om lag 3000 kommunalt ansatte. Mangler skikk og bruk – I enkelte saker er det grunn til å kritisere gjennomføringen av de SKVIS: I Asker opplever Fagforbundet det verste angrepet på forhandlingsretten på mange år. Asker er en av seks kommuner i KS-området som ikke fikk til en løsning før jul. lokale forhandlingene. Selv om det ikke nødvendigvis har ført til tariff- brudd, har det manglet god forhandlingsskikk. Det er uklokt når arbeidsgiver kjører igjennom sin vilje. I forhandlinger bør det være et spørsmål om å gi og ta, sier rådgiver Ragne Eikrem ved Fagfor- bundets forhandlingsenhet. Hun vil også rose de tillitsvalgte som legger så mye av sin sjel, arbeidstid og fritid i forhandling- ene. Tekst: AN C. LINDSTRØM KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Kommunikasjon • Krisepedagogikk • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Design og håndverk • Aktivitør • Fellesfag (Allmenne fag) • Hjelpepleier • Omsorgsarbeider VIDEREUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Legemiddelhåndtering • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 Reduser utbyttet fra barnehager Grunnskolene har forbud mot utbytte til private eiere – slik bør det også være for barnehager. Det mener Eddie Whyte, leder i Fagforbundet Sandefjord. – Inntektene til de private barnehagene kommer i all hoved- sak som overføringer fra staten. Vi mener at eiendomsretten til barnehager bør knyttes til den som betaler for plassene, sier Whyte til Sandefjords Blad. Han stiller spørsmål ved at private barnehageeiere skal kunne ta ut fortjeneste på å drive barnehager når de i stor grad er finansiert av offentlige midler. Staten dekker det meste av driftskostnadene og investeringskostnader, på tross av at de private aktørene blir eiere av tomt og bygg. – Et første skritt vil være å re- dusere størrelsen på utbyttet, inkludert styrehonorarer, mener Whyte.    TB Fagbladet 1/2007 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonKIR