Nektes lønn som fagarbeider De er utdannet som barne- pleiere og vil ha lønn deretter. Arbeidsgiver sier nei og betaler assistentlønn. Fagforbundet vil at de skal ha lønn som fagarbeidere. Tekst: AN C. LINDSTRØM ØKONOMI: Advarselen fra lagmannsretten var at arbeidsgivere ikke kan ansette personer med barnepleier- utdanning, men lønne dem som assistenter. Fagforbundet har tatt ut stevning til Arbeidsretten på vegne av tre barne- pleiere i tre ulike private barnehager på Øst- og Vestlandet. De tre kvinnene ble fast ansatt som assistenter i 1996. Styringsrett Fagforbundets tillitsvalgte krevde barnepleieravlønning i september 2004, men ble avvist. Arbeidsgiver viste til at verken hovedavtalen eller hovedtariffavtalen «inneholder formu- leringer som gir grunnlag for at de aktuelle barnepleiere har rett på lønnsplassering som barnepleier». De saksøkte barnehagene er eid av Stiftelsen Kanvas og har tariffavtale med Private Barnehagers Lands- forbunds arbeidsgiverseksjon (PBL-A). Arbeidsgiver påberoper seg styrings- rett til å bestemme hvilke stillinger en barnehage skal besettes med. Bruker kompetansen PBL hevder at tariffavtalen på det tidspunktet ikke hadde noen bestem- melser om «nyttiggjøring av kompetanse». Fagforbundet krever at de tre barne- pleierne plasseres i lønnsstigen for fagarbeidere og barnepleiere i hoved- tariffavtalens kapittel 3, punkt 3.2.3., dersom de har utdanning som barne- pleier og nyttiggjør seg denne kompe- tansen i arbeidet i barnehagen. Fagforbundet krever også at dette må gjelde uavhengig av stillings- betegnelsen i selve arbeidsavtalen. Seiret og fikk etterbetaling I en sak fra 2004 ga Gulating lag- mannsrett fire barnepleiere i Samnanger medhold i at de skal ha fagarbeiderlønn selv om de var ansatt i assistentstillinger. Ifølge Fagbladet nummer 7/2004 ga Midthordaland tingrett forbundet medhold. Arbeids- giver anket saken, men tapte, og måtte også etterbetale lønn for cirka tre år. – Saken da gjaldt hovedtariffavtalen (HTA) med KS, og bygger på en særskilt merknad om nyttiggjøring av kompetanse. Denne merknaden sto også i HTA med PBL, men ble tatt ut under tariffrevisjonen i 2002. Saken i Arbeidsretten vil altså ikke gjelde tolkning av merknaden, men om det samme kan sies å følge av avtalens generelle lønnsbestemmelser som har egne satser for barnepleiere, sier advokat Hans Christian Monsen i Fagforbundet. 34 > Fagbladet 1/2007 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonKIR