SEKSJONSLEDER www.colourbox.com KA-kurs Kirkelig arbeidsgiver- og interesse- organisasjon (KA), Fagforbundet og de andre organisasjonene holder kurs i arbeidstid og -plan- legging for tillitsvalgte, ansatte og ledere. Partene oppfordres til å melde seg på sammen. Bergen: 20. februar. Stavanger: 27. februar. Trondheim: 6. mars. Tromsø: 17. april. Oslo: 24. april.    MW Skolebibliotek- kampanje Fagforbundet deltar i kampanjen sammen med Norsk Bibliotekfor- ening, Utdanningsforbundet, Forfatterforeningen, grunn- og videregående skole med flere. Forberedelsene er i gang i kampan- jerådet, der Signe Solhaug deltar fra Fagforbundet. Fra januar 2005 til februar 2006 fokuserte de på folkebibliotekene. Fram til 2008 skal kampanjen foku- sere på skolebibliotekene. Slagord og hovedideer for denne delen av kampanjen er under utarbeidelse. MW Vi har en plan Tirsdag 20. mars 2007 går Fagfor- bundet sammen med Utdannings- forbundet og KFO om å markere Barnehagedagen. Årets barnehage- dag skal synliggjøre den gode barnehagen og barnehagenes arbeid for å oppfylle den nye rammeplanen. Derfor er slagordet: Vi har en plan! Forbundene ønsker fokus på den nye rammeplanen for barnehagen som trådte i kraft 1. august i fjor. Rammeplanen er, sammen med barnehageloven, det viktigste verk- tøyet for alle som arbeider i barne- hagen. Rammeplanen er forplik- tende for alle barnehager. Den er grunnlaget for oppgaver og akti- viteter i barnas hverdag. Den nye rammeplanen legger stor vekt på innhold og kvalitet, og den stiller større krav til de ansatte. Mer informasjon på www.fag- forbundet.no/skko/ Der finner du også informasjon om materiellbestilling i forbindelse med Barnehagedagen.    MW Vervebrosjyre Det er nå laget en ny brosjyre for verving av ansatte i private barne- hager: Bli med i Fagforbundet! Brosjyren forteller i korte trekk om medlemsfordeler og hva Fagfor- bundet er.    MW Kulturhøring Forlaget til ny kulturlov er ute til høring med frist 1. februar. I utgangspunktet er Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet har fått noen innspill, men ønsker på flere.    MW Kulturell skolesekk Forsknings- og utdannings- studiesenteret NIFU Step har evaluert Den kulturelle skole- sekken på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet. Evalueringen er nå ute på høring, og til det trenger Fagforbundet innspill fra lokale ledd. Konkrete spørsmål om hvordan Den kulturelle skole- sekken fungerer ulike steder, er sendt til Fagforbundet i alle fylker, alle SKKO-fylkeslederne og andre ressurspersoner. Forbundet frykter at tilbudet blir en del av et pedagogisk tilbud i stedet for et møte mellom barn og utøvende kunst i det lokale miljøet, som hensikten var.    MW Godt nytt kulturår! Ett av mine ønsker for 2007 er at det blir et år i kulturens tegn. Noen vil kanskje synes at fjoråret var nettopp det. Særlig mot slutten av 2006 kom viktige kulturelle begivenheter i fokus: Ibsenåret fikk en storslagen finale blant egyptiske fortids- minner, og regjeringen la fram sitt forslag til ny kulturlov. Det siste gir god grunn til håp om at ønsket går i oppfyllelse. Men ikke i seg selv, og ikke av seg selv. Det mest forhåpningsfulle med loven er at den vil gjøre det klart og utvetydig at offentlige myndigheter har ansvaret for å legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at METTE HENRIKSEN AAS «Bare gjennom faglig dyktig styring kan alle folk få anledning til å delta og oppleve kultur der de bor.» alle får sjansen til både å delta og oppleve. For å få dette til, kan ikke hele budsjettet gå til storslåtte feiringer. Vi må ha lokalt forankrede kulturtilbud over hele landet. Nordnorsk Kulturråd har mistet sin økonomiske støtte fra staten, og uten den støtten vil ikke rådet kunne fortsette. Vi mener at nordnorsk kunst og kulturliv trenger Nordnorsk Kulturråd. I et brev til kulturminister Trond Giske har vi derfor bedt ham vurdere saken på nytt. Rådet samler kunst- og kulturfaglig kompetanse i nord- regionen. Det har vært talerør for det frie kunst- og kulturlivet i landsdelen i 42 år. Uten et faglig samlingspunkt vil kompe- tansen raskt forsvinne. De ansatte hadde allerede fått opp- sigelsene før jul. Uten statsstøtte blir rammene usikre. Fagmiljøet forvitrer. Selv om enkeltprosjekter og grupper fortsatt får penger, blir effekten på lang sikt en rasering av kulturtilbudene. Dette vet vi. Det har skjedd før, og skjer i dag mange steder på lokalt nivå. Ta vare på kulturkompetansen på alle nivåer! Bare gjennom faglig dyktig styring kan alle folk få anledning til å delta og oppleve kultur der de bor. I nord som i sør. 38 > Fagbladet 1/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR