E-POST: barespor@fagforbundet.no DIN JOURNALIST    dinjournalist@fagforbundet.no Frustrert av jobben SPØRSMÅL: Hei, vi er en gjeng som jobber på et sykehus. Vi har et stort arbeidspress med mye mas og stress. Så å si daglig opplever vi at vi ikke gjør en så god jobb med pasientene som vi ønsker, på grunn av tidspress. Dette er frustrerende og slit- somt! Er det noe vi kan gjøre for å få det bedre? Hilsen stressa sykehusansatte. SVAR: Sykehusenes dårlige økonomi løses ikke på én avde- ling på ett sykehus. Men det er viktig å engasjere seg. Dere kan selvfølgelig delta i protester mot lave budsjetter og ellers øve press på politikerne på ulike vis, både lokalt og sentralt. Politikere må ofte minnes på hva de lovet i valgkampen! På avdelingen kan dere disku- tere arbeidssituasjonen og om dere kan tilby et forsvarlig helse- tilbud. Videre kan dere se på om det er mulig å forbedre rutiner og vaktsystem. En annen viktig diskusjon er trivsel og arbeids- miljø. Er arbeidsmiljøet bra? Har dere en leder som er opptatt av arbeidsmiljøet og de ansatte? Kan dere sammen komme frem til tiltak for å bedre arbeidsmil- jøet? Erfaringer viser at man tåler mer og får gjort mer når man trives og har en leder som gir støtte og forståelse! Hvis arbeidssituasjonen blir helt uholdbar, kan Arbeidstilsynet inviteres til å vurdere situasjo- nen og om nødvendig komme med pålegg til forbedringer. Arbeidstilsynet hadde en kampanje i alle helseregionene i 2005/2006 som fikk navnet: God vakt! Gå inn på nettsidene til tilsynet og les om resultatene av kampanjen. Der kan dere få inspirasjon og ideer til forbe- dringstiltak på arbeidsplassen. Kampanjen viste at på tross av stort arbeidspress var de ansatte fornøyd med at arbeidet var så meningsfylt. Jeg håper dere fort- setter å være opptatt av kvalite- ten på pleien dere gir pasientene og eget arbeidsmiljø. Gunlaug Strønen Selvforskyldt skade på akvarium SPØRSMÅL: Under husarbeid kom en av oss i familien i skade for å stange til fronten på et akvarium med 450 liter vann med en gardinstang. Glasset ble knust, og alt vann og innhold rant ut. Fisken ble reddet, og vannet gjorde heldigvis ingen skade på gulv og innbo. Verre var det med akvariet, som gikk i stykker. Dekker forsikringen vår selvforskyldte uhell? Terje H., Fagernes SVAR: Etter ytterligere forbe- dringer av innholdet fra 1. januar 2007 fremstår den kollek- tive hjemforsikringen som en meget anvendelig og god innbo- og løsøreforsikring. Tilfeller som dette dekkes nå av forsikringen. Vi ser ellers at dere har dobbel kollektiv hjemforsikring, både du og din kone. Dermed faller også egenandelen bort Tidligere måtte man ha topp- forsikring for å få en slik skade dekket. Thoralf Granerød/Sparebank1 Fagbladet 1/2007 > 25 Fagbladet tar gjerne imot tips fra leserne. Har du gode ideer eller nyttige erfaringer fra arbeidsplassen din, setter vi pris på at du forteller oss om det. Denne spalta er viet små reportasjer basert på tips. Skriv til dinjournalist@fagforbundet.no eller Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Meld yrkesskade straks – Jeg måtte opereres for prolaps i ryggen etter angrep fra en pasient. Skaden ble først godkjent som yrkesskade av trygdekontoret, men dette er senere trukket tilbake. Kan de gjøre det? spør vårt medlem. Fagforbundet råder den som utsettes for ulykker eller uhell i arbeidet å oppsøke lege med en gang. Ikke avvent situasjonen eller bruk fridager på å bli bedre. Legen skal registrere skaden og sende det til NAV lokalt slik at skaden eventuelt kan godkjennes som yrkesskade. På skjemaet om hvordan skaden oppsto er det viktig å få fram årsaken og legge vekt på alt som var ulykkespreget ved hendelsen. Sørg for at skaden blir registrert når du blir skadet på jobben, eller på direkte reise mellom hjem og arbeid. Forsikre deg om at arbeidsgiver sender skademel- dingsskjema til NAV. Dersom ikke arbeidsgiver gjør dette, kan du gjøre det selv. Det må sendes melding om skaden til kommunens/arbeids- givers forsikringsselskap med en gang skaden skjer. Hvis skaden etter hvert fører til kroniske problemer eller uførhet, kan du ha krav på yrkesskadeerstatning. Rådgiver Kasper Aastvedt ved Fagforbundets kompetansesenter i gir følgende råd: Godkjenn aldri et avslag. Be om bistand, råd og veiledning. Du kan miste rettig- heter dersom du ikke klager. Dersom du er fagorganisert og får en yrkesskade som blir godkjent i trygdesystemet, kan du sette fram krav etter hovedtariff- avtalens §11. Den gir blant annet rett til en engangserstatning på 15 G dersom skaden fører til 100 prosent ervervsuførhet. – Hvis du vil anke på en avgjø- relse, er det svært viktig å over- holde fristene. Det kan dreie seg om 800–900.000 kroner som du kan miste dersom en sak er forel- det. Derfor: Ta kontakt med Fagforbundet som har god kompetanse. Dette er en medlemsfordel som du bør bruke, i stedet for å sette deg i gjeld ved å ta privat advokat, sier Aastvedt. Anke i forhold til NAV lokalt går til NAV fylkeskontor. Du har rett til hjelp til å anke. Ved avslag kan du anke til Trygderetten. Du kan også få ny behandling dersom det kommer nye opplysninger, even- tuelt gå til domstolene. Får du avslag hos forsikrings- selskapet, kan du klage til Forsik- ringsklagekontoret. Les mer på www.nav.no Tekst: MONICA SCHANCHE Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2007 fbseksjonKON