AKTUELT eForvaltning prioritert i 2007 Blir rettferdig Oslo skal kjøpe inn og tilby produkter som er med i rett- ferdig handel-ordninger. «Fair trade» er avtaler som skal sikre at småbønder i utviklingsland får en rettferdig pris for produktene sine. Ordningen er et eksempel på hvordan forbrukermakt kan brukes til å påvirke markedet og gjøre en forskjell. Kommunen forplikter seg også til å informere innbyg- gerne om rettferdig handel- produkter. Under debatten i bystyret viste det seg at Høyre og Frp var imot at kommunen skulle bruke sin markedsposisjon til å fremme rettferdig handel. Forslaget fikk likevel flertall med stemmene fra de tre partiene på venstresida og sentrumspartiene.    VeV Fagbladet gir ut et eget tema- hefte i forbindelse med at Fagfor- bundet arrangerer konferansen eForvaltningskonferansen 2007. Temaheftet har fått navnet eForvaltning. Temaheftet fokuserer spesielt på digital brukerorientering innen det offentlige. Roger Flataker, nett- redaktør i Trondheim kommune, legger til rette for direktesendte bystyremøter via nettet. Med utgangspunkt i det interkommu- nale «Digitale Trøndelag» utvikler trønderkommuner interaktive skjemaer som kommuniserer godt med brukerne. Verdens mest digitaliserte Direktør i Microsoft, Grete Faremo, og universitetslektor Gisle Hanne- myr debatterer fordeler og ulemper med fri programvare og Microsoft- programvare. Verdens kanskje mest digitali- serte sykehus, Vejle sygehus i Danmark, er omtalt i temaheftet. Det er også hjemmehjelpene i Tromsø, som tar med seg den bærbare pc-en i akuttsekken. Skryter og innrømmer Steinar Skagemo fra Norge.no skryter av den offentlige inngangs- porten Minside, men innrømmer at det vil ta en stund før hjelpe- middelet får full effekt. Temaheftet er ute allerede, som bilag til Fagbladet. eForvaltnings- konferansen arrangeres 19.–20. mars i Folkets hus i Oslo. Arran- gører er Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag, EL og IT og Universitetet i Oslo, avdeling for forvaltningsinformatikk. Les mer på: www.eforvaltningskonferan- sen.no Tekst: VEGARD VELLE Skryt til eKommune-Norge Utviklingen av elektroniske tjenester later til å ha skutt fart i det offentlige. Nylig la fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) fram «Underveisrapport eNorge 2009». Ifølge Fornyings- og administra- sjonsdepartementet skal alle nord- menn ha tilgang til informasjons- teknologi i 2009. En firedel av alle kommunale innkjøp skal skje via e-handel. Og alle relevante offent- lige tjenester mot innbyggerne skal være tilgjengelige på nett. På hugget Ifølge administrasjonsministeren er vi er på vei til å nå disse målene. Underdirektør i KS, Svein Erik Wilthil, er enig i at mye positivt er på gang innenfor elektroniske tjenester i det offentlige. Som eksempel trekker han fram den kommende stortingsmeld- Fanget i nettet Et flertall av dansker fore- trekker å bruke internett i sin kontakt med det offentlige. I hvert fall dem i alderen 30 til 60 år. Vendepunktet kom i etter- kant av den største offentlige markedsføringskampanjen noensinne. Den statlige sats- ningen, Den Digitale Task- force, sto bak reklamekampan- jen. Denne hadde som mål å øke kjennskapen til den digi- tale forvaltningen samt å høyne nettbruken. Under kampanjen sank antall brukere som foretrekker å telefonere det offentlige fra 42 til 38 prosent. Samtidig økte antall brukere som fore- trekker elektronisk selvbetje- ning i kontakten med det offentlige, fra 42 til 46 prosent. VeV ingen om informasjonsteknologi, utviklingen av MinSide, bredbånds- utbyggingen og standardiserings- rådet. – Mange kommuner er virkelig på hugget når det gjelder elektro- niske tjenester. Mye har skjedd de siste par årene. Kommuner tenker stort Svein Erik Wilthil syns det er posi- tivt at mange kommuner har ut- viklet en strategi for elektroniske tjenester. – IKT-utviklingen må kobles mot kommunens overordnede målset- tinger, ikke betraktes som en EDB- plan. Politikerne og lederne må se IKT som en del av organisasjonsut- viklingen og tjenesteytingen overfor brukerne, mener underdirektøren. Tekst: VEGARD VELLE 28 > Fagbladet 1/2007 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonKON