krasj krasj spillerom til å utfolde seg. I kaoset er det tryggest å tviholde på gamle arbeidsvaner og arbeidsområder. Uavklart – Skal NAV-medarbeideren følge opp brukeren ut fra fødselsdato, ut fra personens problematikk, i mottaket eller i det tverrfaglige teamet? I dag er ikke dette klarlagt, sier Aina Bjerke, tillitsvalgt for Fagforbundet ved NAV Hamar. Noen mener at ungdommer og innvandrere eller de som har rus- eller psykiatriske problemer automatisk skal over til ressursgrupper. Andre mener en slik delegering innebærer for mye spesialisering. I tillegg er det et tungvint data- system, som ikke er ett system, men fire ulike, som hjelperen må beherske og hoppe mellom, ofte for å hjelpe en og samme bruker. MOT NORMALT: Trygdekontoret har gjen- oppstått. På NAV Hamar har en fremdeles tre ulike billettkøsystemer. Også når det gjelder personvernet er mye uavklart. Hvilke tekniske løsninger skal beskytte brukeren? Hvor tilgjengelige skal personopp- lysningene være? Den viktigste personvernløsningen, «Personkortet», er ennå ikke på plass, flere måneder etter oppstart. Knalltøff start – Skal vi lykkes med reformen må det bygges en ny NAV-kultur som sørger for at den enkelte ansatte ser hele brukeren i stedet for ordninger og deler. I NAV-reformen skal det ikke spares penger og ansatte, sa arbeids- minister Bjarne Håkon Hanssen ved fremleggingen av stortingsmeldingen om arbeid, velferd og inkludering 3. november. Stikk i strid med Hanssens ord har overgangsfasen så langt vært knalltøff. Omleggingen har tært på kreftene til de ansatte. På NAV-kontoret i Hamar er sykefraværet rekordhøyt. – Det har vært mer enn tøft. Folk har fått tre ganger så mye å gjøre som før. Mange har vært på knærne. Vi burde fått inn flere her i oppstartfa- sen, mener Aina Bjerke. Maktkampen Også mellom de ansattes organisasjo- ner pågår maktkamper. For de ansatte er utgangspunktet at de fortsetter med samme arbeidsgiver som før. De som var ansatt i kommunen, fortsetter med det. De i staten fortsetter å være statstilknyttet. De ulike avtalene innenfor kommune og stat kan gi seg utslag som føles urettferdige. I jula har for eksempel de statlig tilsatte juleaften- fri, nyttårsaftenfri og fri en dag i romjula, i tillegg til redusert arbeids- tid. Dermed sitter kommunepersona- let, som ikke har denne rettigheten, alene igjen med nesten like mange brukere. Veritable dueller foregår mellom representantene for de ulike ansatte- organisasjonene om hvem som skal sitte i de lokale medbestemmelses- rådene. De sterkeste organisasjonene forsøker ikke sjelden å skvise de svakere. De statsansatte hevder (feil- aktig, ifølge andre) en bør ta utgangs- punkt i deres avtaleverk, «siden dette er bedre». Fellesorganisasjonen argumenterer med at de har høyest faglig kompe- tanse. Fagforbundet hevder de har bedre tillitsvalgte. I Norsk Tjeneste- mannslag har det til og med pågått en knallhard konflikt mellom NTL trygd og NTL Aetat. Krevende omstilling – Jeg vet at omstilling er krevende, og jeg skulle ønske jeg kunne si dere at nå får dere fred. Men det kan jeg ikke. ... Lykkes vi med det arbeidet vi er i gang med, lykkes vi også med refor- men, sa Bjarne Håkon Hanssen, ved åpningen av NAV Verdal 13. novem- ber. Det store spørsmålet er om pilot- kontorene er i stand til å bygge en ny NAV-kultur. OMSTILLING: Det er fremdeles uavklart hvordan brukerne av NAV- kontorene skal følges opp. Fagbladet 1/2007 > 31 fbaargang2007 fbseksjonKON