DEBATT enheten på Gjøvik Sykehus lider kraftig av det reduserte faglige helhetlige tilbudet. Vi finner det meget merkelig at en viktig funksjon som urologi skal utføres på et syke- hus hvor styreleder Peder Olsen, administrerende direktør Torbjørn Almlid og ordfører i Hamar Einar Busterud har sagt at det må rives fordi det er så dårlig. Man overfører ikke slike viktige funksjoner til noe som er så dårlig at det skal rives. Vi kan ikke godta at innlandets innbyg- gere skal ta til takke med et langt dårligere tilbud enn de i realite- ten kan få på de andre sykehu- sene i regionen. Underskriverne av dette brevet er også opptatt av ledel- sesmodeller. Vi er glad for at det igjen skal bli en lokal ledelse på hvert sykehus – men ikke på Reinsvoll Sykehus. Hvorfor denne blodige urettferdigheten mot et fagmiljø som har slåss lenge nok mot vindmøller? Denne forskjellsbehandlingen har ført til stor frustrasjon i alle fagmiljøene. Vi krever at denne forskjellsbehandlingen blir rettet opp og at daglig leder blir ansatt så fort som mulig. Ordførerne i Gjøvik, Lillehammer og Vestre Toten, Sykehusaksjonen i Oppland > PENSJON Hva med oss? I forbundsleder Jan Davidsens hjørne Fagbladet nr. 12/06 kommenterer han pensjons- meldingen som han i all hovedsak er positiv til. Men for oss som ikke lenger har helse og ork til å fortsette til full pensjonsalder, mener han løsningen ligger i å utforme en seniorpolitikk med tilrettelegging og videre- utdanning. Sikkert mye bra i dette dersom dette hadde vært virkeligheten, noe jeg har dyrekjøpte erfaringer med at > SYKEHUSREFORMEN Støtte til ansattes repre- sentanter Fagforbundet Rogaland og Norsk Sykepleierforbund i Roga- land har drøftet medieoppsla- gene i forbindelse med debatten om nevrokirurgi ved Stavanger Universitetssykehus. I styret i Helse Vest er våre fagforbund representert med to av de ansattes representanter, og vi gir disse to vår støtte i forhold ikke stemmer. Det er vel heller slik at arbeidsgiverne ofte benytter seg av å støte ut eldre arbeidstakere fra et arbeids- miljø som skaper sykdom. Viser her til seksjonsleder Kjellfrid Blakstads innlegg «På helsa løs», der hun slår fast at det er en omfattende svikt i HMS-arbeidet ved norske sykehus. Ja, dette har også jeg fått erfare. Jeg vil oppfordre Fagforbundet til å arbeide for at vi som kommer i denne situasjonen blir sikret bedre i den nye pensjonsreformen enn det som er tilfelle i dag. Bjørn Haug til den rollen disse har i styret og hvordan de har forholdt seg til den formelle saksbehandlingen. De ansattes representanter er ikke valgt som representanter for det enkelte sykehus, men for alle ansatte innen Helse Vest RHF. Vi har valgt ikke å gå inn i selve problemstillingen om hva som skal gjøres innenfor området nevrokirurgi henholdsvis ved SUS og HUS, men forholder oss til vedtakene i styret i Helse Vest RHF. Ett styre kan ikke ta stilling i saker som dreier seg om uenig- het mellom to fagmiljøer i medi- sinskfaglige spørsmål. Styret skal tilrettelegge formelle vedtak som blir fattet og hittil har fler- tallet i styret, inkludert de to som er medlemmer i våre fagforbund, utført de oppgaver som styret har pålagt dem. Det er faktisk slik at det er det medi- sinskfaglige miljøet som må foreta de faglige vurderinger som går på forsvarlighet, sikker- het og kvalitet, ikke styret. Når fagmiljøene i regionen ikke blir enige, må det også være riktig av styret å søke ekstern bistand. Styret i Helse Vest RHF har aldri uttrykt at det ikke skal være nevrokirurgi ved Stavanger Universitetssykehus. De har faktisk vedtatt at tilbu- det skal bestå, og dette er det de ansattes representanter hele tiden har slåss og stemt for, nemlig å sikre et fortsatt nevro- kirurgisk tilbud ved SUS. Derfor uttrykker våre to forbund at vi gir de to ansattes representanter vår støtte og viser samtidig til at de ved styrebehandlingen har opptrådt profesjonelt og korrekt i sin rolle som representanter for de ansatte. Fylkesleder Trond Helland, Fagforbundet Rogaland og fylkesleder Tove Elise Johansen, Norsk Sykepleierforbund i Rogaland LOfavør gir gode medlemsfordeler for deg og familien Med LOfavør Bilforsikring får du svært gode vilkår og mange fordeler: Gode bonusordninger Lav egenandel Gunstig for unge LOfavør Bilforsikring kjøper du på www.lofavor.no eller ring MedlemsTelefonen på 815 32 600 Vår partner: Fagbladet 1/2007 > 55 12345678 123456789 12345678 OLA NORDMANN HG fbaargang2007 fbseksjonKON