ikke smaker Bedre sikkerhet Mange ansatte var og er fremdeles fornøyd med egen og andres innsats på RS. De kjenner seg ikke igjen i det negative mediebildet som er skapt gjennom intervjuer med enkelte ansatte og Arbeidstilsynets rapport. Disse forteller mer enn gjerne om det som er gjort for å bedre sikkerheten for pasienter og ansatte. Geir Olsen, spesialrådgiver for HMS på Sandviken, minner for eksempel om et annet pålegg og oppfølgingen av det. – Tilsynet var bekymret for sikker- heten til de ansatte på RS samt avviks- behandlingen, og gransket derfor denne siden ved arbeidsmiljøet. I tilbakemelding til avdelingen skriver tilsynet at de er fornøyd med opp- følgingen av pålegget som gjelder sikkerheten for de ansatte på RS. HMS-rådgiveren ramser opp mange viktige tiltak som har bidratt til økt sikkerhet ved RS, og syns det er påfallende at media ikke har vært interessert i annet enn manglene ved enheten. – Vi har blant annet utarbeidet en manual for hvordan våre ansatte skal møte aggresjon på en konstruktiv måte, og alle som arbeider her, trener ukentlig nettopp på dette, opplyser Geir Olsen. Høyt sjukefravær Ifølge mediene var ett av tilsynets ankepunkter mot RS at sjukefraværet var høyt i perioder, noe Geir Olsen kan bekrefte. I 2003 var det åtte prosent, i 2004 lå det på ni prosent. – Men i 2005 var mye på plass, og vi kom ned i 6,2 prosent, noe som var lavere enn gjennomsnittet for divisjon psykiatri og for Helse Bergen totalt. «Mange ansatte er slitne på grunn av mediedekningen av arbeidsplassen, og spesielt det faktum at media har fått tilgang til taushetsbelagt informasjon.»    Geir Olsen, spesialrådgiver for HMS på Sandviken Året etter var imidlertid sjukefra- været steget til nesten 12 prosent. Olsen er ikke i tvil om grunnen. – Mange ansatte er slitne på grunn av mediedekningen av arbeidsplassen, og spesielt det faktum at media har fått tilgang til taushetsbelagt informasjon. Fra konflikt... Mens Arbeidstilsynet i 2005 fikk fram uheldige sider ved arbeidsmiljøet over hele landet, var det på RS at konfliktene ble tydeligst. Arbeidstilsynet vil ikke oppgi hvem de har møtt. Men referatene fra tilsynets møter er ikke vanskelig tilgjengelige. Av disse går det fram at de som er mest kritiske til ledelsen og måten enheten blir drevet på, har vært hyppig til stede for å informere tilsynet og gi uttrykk for sine bekym- ringer og sin misnøye. Når media etterpå brukte Arbeids- tilsynets rapport og fant ansatte som kunne bekrefte funnene, ble konflikt- linjene både mellom noen ansatte og resten av arbeidsstokken og mellom enkelte ansatte og ledelsen tydelige. Disse konfliktene satte sitt preg på avdelingen gjennom hele fjoråret. ... til dialog Helse Bergen har nå engasjert Administrativt forskningsfond (AFF) for å få kartlagt RS. – Vi har satt oppdraget ut for at alle skal ha tiltro til den rapporten som skal ligge til grunn for videre tiltak, sier Leif Johnsen, foretaksverne- ombud i Helse Bergen. Johnsen er en av dem som sitter i tiltaksgruppa for dette arbeidet. Han mener dagmulkten til RS absolutt var på sin plass. – Det er ingen tvil om at det var et stort arbeidsmiljøproblem på avdelingen, og at påleggene ikke ble fulgt godt nok opp, sier han. Leif Johnsen tror at viljen til å få til løsninger er stor på alle nivåer, men at det likevel blir en krevende prosess.    > Fagbladet 2/2007 > 33 fbaargang2007 fbseksjonHEL