Også fagforeningene er splittet Fagforbundene ved RS har medlemmer som ønsker samarbeid med ledelsen, mens andre avskriver enhver mulighet til framgang på grunn av manglende tillit. Jan Arne Neteland innrømmer at vervet som leder i Fagforbundet Helse Bergen har vært krevende det siste året. I likhet med andre fagforeninger har også Fagfor- bundet medlemmer på begge sider i konflikten. Netelands oppgave har vært å serve medlemmer på alle sider i konflik- tene på og rundt RS på Sandviken. Nete- land har ingen forståelse for dem som fremdeles vanskeliggjør situasjonen ved enten å lekke til pressen eller skrive nega- tivt om Sandviken. – Det er lite konstruktivt, og jeg håper alle våre medlemmer holder seg for god til det. På årsmøtet 30. januar tapte han leder- vervet til Knut Inge Olsen med 36 mot 35 stemmer. Stedfortredende tillitsvalgt Bente Andersen representerte ansatte på flere avdelinger i forbindelse med God Vakt-kampanjen, og var følgelig med på mange av møtene med Arbeidstilsynet. Grunnlaget for hennes legitimitet er at hun på et årsmøtet for mange år siden ble valgt som tillitsvalgt ved en annen avdeling. Knut Inge Olsen, tidligere tillitsvalgt for psykiatrien, og siden slutten av januar 2007 ny leder for Fagforbundet i Helse Bergen, har i tillegg utpekt henne som sin stedfortreder på Sandviken. Krever taushet Knut Inge Olsen tok selv kontakt med Fagbladet da han fikk nyss om at bladet skrev en artikkel om Sandviken. – Jeg vil oppfordre deg til å sjekke grun- dig sannhetsgehalten i det du skriver. Hvis du baserer deg på de kildene jeg tror, kan jeg fortelle at alle påstander er tilbakevist. – Hvis det er slik at jeg har noen opplys- ninger som du kan tilbakevise, vil jeg gjerne ha det dokumentert. – Ikke nå. Jeg må ha tillatelse fra andre som har skrevet det. Og de treffer jeg ikke i dag. Men hvis du skriver noe negativt om navngitte personer, kan Fagbladet bli saksøkt. – Når hadde dere årsmøte på RS sist? – Det vil jeg ikke lekke. – Er det hemmelig? – Nei, du skal få vite det senere. Jeg foreslår at du ringer Bente Andersen for å få mer korrekt informasjon. Det lyktes ikke å komme i kontakt med Andersen. 34 > Fagbladet 2/2007 > ARBEIDSTILSYNETS KAMPANJE • Arbeidstilsynet gjennomførte 875 avdelingsvise tilsyn i helse- foretak over hele landet i forbindelse med God Vakt- kampanjen. Alle helsefore- takene og de private sykehusene som ble undersøkt i forhold til arbeidsmiljø, fikk pålegg etter tilsynene. Sandviken er alene med å bli bøtelagt. • Tilsynene viser at helseforetakene har mangler i det systematiske HMS-arbeidet knyttet til temaene det er ført tilsyn med. • Hovedgrunnen til påleggene er at de ansatte føler seg presset i arbeidssituasjonen, og at ressursene som er til rådighet, ikke står i forhold til de oppgavene som skal løses. fbaargang2007 fbseksjonHEL