LEDIGE STILLINGER Diakonhjemmet Sykehus AS har funksjon som lokalsykehus for ca. 115 000 innbyg- gere i Ullern, Frogner og Vestre Aker bydel innen indremedisin, generell kirurgi og psy- kiatri. I revmatologi og revmakirurgi har sykehuset sentral- og regionsykehusfunksjon. De psykiatriske avdelingene ligger på Vinderen og på Skillebekk i Oslo samt på Søndre Borgen i Asker. Diakonhjemmet Sykehus AS er et non-profit aksjeselskap eid av stiftelsen Det Norske Diakonhjem, som er en diakonal stiftelse innen Den norske kirke. Sykehuset selger sine tjenester til staten ved Helse Øst RHF. Sommervikarer I forbindelse med feireavviklingen til sommeren søker vi sommervikarer som er ferdig utdannede sykepleiere, hjelpepleiere og studenter som er i ferd med å utdanne seg i faget. Vikariatene gjelder for tidsrommet juni - september 2007, minimum 3 uker. Les mer om stillingene på www.diakonhjemmet.no hvor vi har fullstendig utlysning og elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist: 01.03.07 Jødisk Bo- og Seniorsenter er et heldøgns bo- og omsorgstilbud med 18 leiligheter, 4 sykehjemsplasser og 2 korttidsplasser og skal være: et trygt botilbud for eldre jøder bosatt i Norge og fungere som et nettverks- og aktivitetssenter for hjemmeboende eldre jøder i Oslo og omegn. HJELPEPLEIER Jødisk Bo- og Seniorsenter har ledig 80% stilling i turnus (dag/kveld), vakt hver tredje helg. Lønn og ansettelsesvilkår i henhold til tariffavtale på HSH-området. Den som ansettes må arbeide i samsvar med institusjonens verdigrunnlag og målsetting. Personlig egnethet vektlegges. Har du spørsmål ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 59 50 80. Søknad vedlagt CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester, som ikke returneres, sendes Jødisk Bo- og Seniorsenter, P.b. 2668 St.Hanshaugen, 0131 Oslo, innen 5. mars 2007. Sentraliserer Helse Førde Kjell Opseth ønsker å sentralisere viktige funksjoner og vil ha flere pasienter til sjukehuset i Førde på bekostning av lokalsjukehusa. Han mener lokalsjukehusa skal ta seg av gamle og kronikere, men at sentralsjukehuset i Førde bør få de mer krevende pasientene, og dermed også de fleste spesialister i fylket. – Vi skal ha tjenester ved de sjukehusa vi har i dag, men jeg er overbevist om at vi ikke skal ha de tjenestene som er der nå, sier Opseth, nestleder i styret i Helse Førde, i et intervju med NRK Sogn og Fjordane.    KES KAJALUND SYKEHJEM Kajalund sykehjem er et lite sykehjem med renommé for god atmosfære og høy kvalitet. Vi forsøker å gi 30 beboere trivsel gjennom et aktivt, stabilt og faglig dyktig personale. VI SØKER: OFFENTLIG GODKJENTE HJELPEPLEIERE – 50/75% hver helg – ekstravakter Ansettelse vil skje på de vilkår som til enhver tid framkommer av gjeldende lover, regler og tariffavtaler med HSH. Har du lyst til å utvikle morgendagens sykehjem, ta kontakt med daglig leder Geir S. Karlsen, tlf. 22 51 01 55. Søknad sendes: Kajalund sykehjem, Sollerudvn. 35, 0283 Oslo innen 05.03.07. Overvinner angst Ny behandlingsmetode hjelper unge til å forebygge angst og depresjo- ner. Å gjenkjenne følelser og fokusere på det positive, står sentralt. Dr. philos og forsker Simon-Peter Neumer ved Helse Øst og Sør har via en arbeidsgruppe gjennomført et pilotprosjekt ved tre barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) i Jessheim, Ringerike og ved Folloklinikken i Ski, og ved Nordby skole i Ås. 4–7 prosent av norsk ungdom har så alvorlige psykiske plager at de trenger behandling. Årsakene kan være nære personers død, foreldres skilsmisse, ulykke, sykdom, skifte av skole, seksuelle problemer, flytting.    ACL 40 > Fagbladet 2/2007 Fagbladet 2/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL