Epilepsi på arbeidsplassen Du har rett til å jobbe selv om du har epilepsi, men du plikter å opplyse arbeidsgiver om dette. Tekst og foto: KARI FLAATA HALLING – Jeg oppfordrer alle som har epilepsi til å være åpne og ærlige, sier barne- pleier Trude Bakke fra Lier. Hun har hatt epilepsi siden hun var 14 år. I dag har 28-åringen vært symptomfri i sju år og lever et normalt liv, men er avhengig av daglige medisiner for å kunne fungere i jobben som barne- pleier ved Sykehuset Buskerud i Drammen. Mistet sertifikatet – Det er viktig at kolleger vet hva de skal gjøre hvis du får et anfall, eventu- elt kan arbeidsgiver tilrettelegge forholdene på arbeidsplassen. Man blir for eksempel veldig sliten etter et anfall, så det er greitt å ha et sted å hvile. Flimring kan forårsake anfall. Derfor er det lurt å ha et beskyttelses- deksel foran dataskjermen, sier Trude. For åtte år siden jobbet hun i hjem- mesykepleien, men mistet sertifikatet på grunn av et epilepsianfall. ARBEIDSMILJØ: Trude er avhengig av epilepsimedisiner, men stortrives i jobben og sammen med barnepleierne Solveig Skjolden (t.v.) og Guro Løwer. – Jeg er enig i at reglene må være strenge! Men konsekvensen av å miste førerkortet er for mange at de også plutselig står uten jobb. Derfor velger mange å tie om anfallene. Får du et anfall bak rattet, er du en fare både for deg selv og andre, advarer Trude, som var uten sertifikat i fire år. Lite kunnskap, mye fordommer To år etter at Trude leverte inn sertifi- katet, mistet hun jobben. Hun satt på med kolleger, men å være avhengig av andre ble en belastning både for kolle- gene og henne selv. Trude søkte seg til kirurgisk avdeling i Drammen, hvor hun hadde mange faglige utfor- dringer, men det var barnepleier hun ville bli, så hun tok fatt på etterutdan- ning. – Noen sa rett ut at jeg burde slutte i helsevesenet og finne meg en ny jobb. Slike holdninger er sårende og unød- vendige. Mange har lite kunnskap og mye fordommer om epilepsi. Folk forbinder epileptikere med kramper og fråder rundt munnen. Faktum er at det er mange typer anfall, og på noen synes det ikke engang! Etter dette meldte Trude seg inn i Norsk Epilepsi Forbund for å få vite mer om epilepsi og rettigheter. Siden har hun hatt et brennende engasje- ment i Norsk Epilepsi Forbunds Ungdom, hvor hun har sittet i styret i snart åtte år, det siste som nestleder. Avhengig av medisiner I 2004 fikk Trude jobb som barne- pleier på føde- og barselavdelingen og trives godt både med arbeidet og kolle- ger. Uregelmessig arbeidstid og stress kan utløse anfall, derfor jobber hun bare nattvakter. Trude har ikke angst for å få anfall, men er nøye med å ta medisinene. – Jeg føler meg trygg når jeg tar tablettene. Vet jo ikke om jeg får til- bakefall hvis jeg slutter å ta dem, men jeg vil ikke miste sertifikatet igjen. > EPILEPSI • Ca. 40.000 personer i Norge har epilepsi. • Ca. ti prosent av befolkningen vil få et epileptisk anfall i løpet av livet. • Epilepsi er ingen sykdom, men symptom på ulike tilstander som har til felles at de leder til en funksjonsforstyrrelse i hjernen. • Epilepsi har mange årsaker og kan skyldes alle former for sykdom eller skade av hjernen. Alle kan få epileptisk anfall under spesielle påkjenninger. Kilde: Norsk Epilepsiforbund 42 > Fagbladet 2/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL