SEKSJONSLEDER Aksjon helsefagarbeider Fagforbundet har fått seks plasser i referansegruppa for Aksjon helse- fagarbeider. Aksjonen er en nasjo- nal satsing for å øke rekrutteringen til faget. Arbeidsgivernes organisa- sjoner tok initiativ til aksjonen som i stor grad blir finansiert av og Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. En viktig oppgave for prosjektet er å bidra til at det blir nok læreplasser til de ungdommene som går helsefagarbeiderlinjen. Aksjon Helsefagarbeider startet for et år siden, og har nå medarbei- dere på plass i alle fylker. Fagforbundets representanter i refeansegruppa er Lisbeth Kristi- ansen, Østfold, Raymond Turøy, Hordaland, Brit Kalnæs, Aust- Agder, Mariann Brandstad, Møre Rømsdal, Lill-Vera Pedersen, Troms og Wenche Skorbakk, Fagforbundet sentralt. WS www.helsefagarbeider.org Helsefagarbeiderne har nå fått sitt eget nettsted. Seksjon helse og sosial åpnet helsefagarbeider.org 22. januar. På helsefagarbeider.org finner du oppdatert informasjon om det meste som har med faget å gjøre. Det er lagt vekt på utdanning, og du kan blant annet hente fram læreplaner, oversikt over skoler og videreutdanningstilbud. Helsearbeiderfaget så dagens lys i fjor. Fagforbundet ønsker å bidra best mulig til at helsefagarbeiderne til enhver tid er oppdatert på det de behøver å vite om utdannings- tilbud og om muligheter og utfordringer i arbeidslivet. Signe Hananger i Seksjon helse og sosial understreket ved åpningen av nettstedet at siden bare kan bli en suksess om medlemmene kommer med innspill og synspunkter. Så si fra om du savner noe stoff, om noe er uklart eller hvis du har tips. Du finner kontaktinformasjon på nett- siden. JTS Kurs for barsel- og barnepleie Buskerud fylkeskrets arrangerer kurs for barsel- og barnepleiere på Store- fjell Høyfjellhotell fra 18. til 20. april. Mer informasjon finner du på nett- sidene til seksjonen og fylket samt i neste nummer av Fagbladet.    KES Kvalitet i Telemark De fire seksjonen i Fagforbundet Telemark arrangerte fylkeskonfe- ranse i midten av januar. Første dag var felles, og temaet var Kvali- tetskommunen. Astrid Sommer- stad, tidligere prosjektleder fra KS, innledet om kampanjen og arbei- det sentralt i KS. Mette Henriksen Aas fulgte opp ved å informere om Fagforbundets delaktighet i prosjektet. Pleie- og omsorgssektoren pluss oppvekstsektoren, som barnehager og skole, er tatt ut som satsingsområder i første omgang. – Men kvalitet berører jo alle sektorer, og alle ansatte i kom- munene blir berørt, understreker Tove Strandbakke, seksjonsleder i Telemark SHS (Seksjon helse og sosial). Kvalitetskommuneprosjektet, som Åslaug Haga tidligere kalte smilende kommuner, er et prosjekt som vil gå fram til 2009. Fagforbun- det har vært en aktiv part i proses- sen så langt. Dette arbeidet kommer i tillegg til forbundets egen kvalitetskampanje og modell- kommuneprosjekter. KES Helsefagarbeiderne kommer! Om ikke lenge får vi som jobber i helsevesenet en ny gruppe kolleger, helsefagarbeiderne. De første elevene har begynt på sin utdanning som skal gå over fire år. Foreløpig vet vi ikke riktig hvor mange de blir. De første elevene som har muligheten til å velge dette nye faget, går i første klasse på videregående og skal velge retning denne våren. Det er mye som tyder på at de blir mange. Rådgivere rundt om på videregående skoler melder at mange av elevene som går på VG1 vurderer å velge det nye helsearbeiderfaget. Snart kommer de på jobben din i prosjektfordypning og senere som lærlinger. Lærlingene vil dukke opp både i somatiske sykehus, psykisk helsevern og i omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor. KJELLFRID T. BLAKSTAD «Ta instruktør- utdanning, så blir du formidler av kunnskap til ungdommene som snart kommer på arbeidsplassene våre.» Lærlingene trenger gode rolle- modeller for å bli dyktige helsefag- arbeidere. Du som er omsorgs- arbeider eller hjelpepleier, kan bli nettopp det. Min oppfordring er: Ta instruktørutdanning, så blir du formidler av kunnskap til ungdommene som snart kommer på arbeidsplassene våre. Vi trenger disse ungdommene i helsevesenet, ta dem sikkelig imot og ønsk dem velkommen. Det er spennende og berikende å ha lærlinger på arbeids- plassen. De er unge, initiativrike og bidrar til verdiskapning. Det er vel ingen som er uenige i at vi trenger nye folk i helse- sektoren. Derfor er det et en utfordring for oss som er hjelpe- pleiere og omsorgsarbeidere å legge til rette for at disse ungdommene faktisk velger det nye faget, og at de lykkes med utdanningen sin og trives i faget. Her kommer vi som eldre og mer erfarne kolleger inn. Be arbeidsgiver om at de tar inn lærlinger, sørg for at din yrkesstolthet smitter over på ung- dommene, og bruk av din erfaring og dine ressurser til å hjelpe disse nye lærlingene til å trives. Det er viktig for oss i Fagforbundet at vi lykkes med å trekke folk til dette nye faget og at faget får den statusen og anseelsen det bør ha. Derfor har vi laget en informasjonsside for helsefag- arbeideren på våre hjemmesider. Du finner siden på denne adressen: www.helsefagarbeider.org fbaargang2007 fbseksjonHEL