Yssen-saken kronologisk 30. NOVEMBER: Dagens Nærings- liv melder om konflikter mellom Ingunn Yssen og Gerd-Liv Valla. 11. JANUAR: VG trykker Yssens oppsigel- sesbrev. LO arrangerer pres- sekonferanse der Valla tilbakeviser påstandene. 12. JANUAR: LO sender ut sin redegjørelse av det som har skjedd i Yssen-saken. Valla intervjues av Fredrik Skavlan på Først & Sist i NRK. 15. JANUAR: Stoltenberg sier dette er en intern personalsak i LO. Forbundsleder Jan Davidsen sier han har full tillit til Valla som LO-leder. Ufortjent mediekjør møt Valla Fagforbundets medlemmer var opptatt av Yssen-saken, men langt fra så besatt som mediene. Bare en håndfull medlemmer har meldt seg ut. Tekst: VEGARD VELLE – At Valla har tråkka uti forstår alle, men hun fortjente ikke det over- dimensjonerte mediekjøret. Jeg opple- ver at folk har vært balanserte i sine vurderinger. Det er i avisene det har stormet, ikke her, sier Bernt Inge Vederhus, leder i Bergen Sporveis- forening. Svært få har meldt seg ut av Fagfor- bundet på grunn av skriveriene om Valla og Yssen. Fagforbundet sentralt sitter igjen med en håndfull utmel- dinger. Den umiddelbare effekten er liten. Spent på granskingen – Vi har fått henvendelser fra medlemmer som har spurt om hvor- dan Fagforbundet stiller seg til Vallas personalpolitikk. Utvilsomt har medlemmene fulgt med, sier Bjørn Walstad-Knudsen, leder i Ullevål universitetssykehus fagforening. Mange på Ullevål mente at medi- efremstillingen var for ensidig negativ til Valla og LO. Knudsen avventer likevel resultatene til granskings- kommisjonen, som skal vurdere arbeidsmiljøet i LO. – Hvis kommisjonen gir Yssen fullt medhold, har Valla et forklarings- og troverdighetsproblem. Har Valla håndtert denne saken mer enn klønete, er det trist. Da må topp- ledelsen i LO ta dette inn over seg, og iverksette nødvendige tiltak. Fagforeningen på Ullevål har regis- trert to utmeldinger. Begge er begrun- net med LOs dårlige personalhåndte- ring. Får være måte på – Selvsagt må LO-lederen gå foran som et godt forbilde, men det får være måte på hvor mye en skal gjøre ut av denne saken. Jeg syns Valla er en effektiv leder, sier Jorunn Gjøen, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Fusa. I kjølvannet av avisskriveriene har diskusjonen om LOs tette bånd til Arbeiderpartiet blomstret opp i Fusa. Flere har truet med å melde seg ut, men likevel ikke gjort det. – Ved diskusjoner om politisk samrøre har jeg vist til mitt medlem- skap i Senterpartiet. Det har dempet flere av dem jeg har snakket med, forteller Gjøen. Uenig i VG-versjonen – Etter norgesrekord i mediekjør, er det ikke rart om en del blir forvirret. 14 > Fagbladet 2/2007 Foto: Scanpix fbaargang2007 fbseksjonKON