E-POST: barespor@fagforbundet.no DIN JOURNALIST    dinjournalist@fagforbundet.no Hvor mye er det forsvarlig å låne? SPØRSMÅL: Jeg vurderer å kjøpe leilighet, men jeg er nervøs for hva som kommer til å skje med renta. Hvor mye av kjøpesummen på en bolig er det forsvarlig å finansiere med lån, og hvor høy rente bør jeg plan- legge for? Hilsen en på boligjakt SVAR: En tommelfinger-regel er at man kan låne om lag 2,5 ganger sin bruttoinntekt. Det forutsetter at man ikke har annen gjeld å betale. Det er også viktig å gjøre en vurdering om inntekten(e) som skal betjene lånet er rimelig sikre fremover. Videre vil lånets størrelse i forhold til takst på boligen bety noe for hva slags rentevilkår banken vil kunne tilby. Lavere andel lån for å finansiere boligkjøpet betyr økt sikkerhet for banken (långiver). Det kommer igjen deg til gode i form av bedre rentebetingelser (lavere rente). Slike vilkår vil selvsagt din bank gi deg mer detaljerte opplysninger om. Hva gjelder renta sin frem- tidige utvikling, er det vanskelig selv for økonomiske eksperter, inkludert sentralbanksjefen, å spå sikkert om. Sentralbank- sjefen har antydet at renta antas å stige med 1,5 prosentpoeng i forhold til dagens nivå før den flater ut. Men han sitter heller ikke med noen glasskule med sikre svar på hvordan renta vil utvikle seg. Så sent som i 2003 fikk sentralbanksjefen betydelig kritikk for feilaktige rente- vurderinger. Et generelt råd om renter ved boliglån er at det kan være fornuftig å redusere risikoen for renteøkninger dersom man ikke har en privatøkonomi som tåler det. Det kan gjøres ved å binde renta til et gitt rentenivå som man vil kunne håndtere. Slike rentebindinger kan maksimalt gjelde for ti år fram i tid om lånet tas opp i norske banker. I en periode hvor det forventes at renta vil fortsette å stige, vil fastrenta som tilbys være høyere enn ved såkalt flytende rente. Det er også mulig å binde deler av lånet (fast rente) og la deler av lånet ha flytende rente (ingen rentebinding). Det kan banken din gi mer informasjon om. Og det beste rådet på alle dine spørsmål er å kontakte din lokale bank for rådgivning. Bjørn Kristian Rudaa Fagbladet 2/2007 > 25 Fagbladet tar gjerne imot tips fra leserne. Har du gode ideer eller nyttige erfaringer fra arbeidsplassen din, setter vi pris på at du forteller oss om det. Denne spalta er viet små reportasjer basert på tips. Skriv til dinjournalist@fagforbundet.no eller Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Si fra om uønsket oppmerksomhet En mannlig hjemmehjelper mistet jobben etter at han nylig ble dømt i en sak om misbruk av stilling og seksuell omgang med en bruker i rullestol. Selv mener han at han er uskyldig dømt. I retten ble han dømt uten andre bevis enn at ord sto mot ord. Retten festet mest lit til kvinnens forklaring. Hjemmehjelperen, som er medlem av Fagforbundet, ringer Din journalist for å advare andre: – Flere kan risikere å komme opp i liknende situasjoner. Det burde være et krav at hjemme- tjenestene legges opp slik at en slapp å oppleve dette. I noen kommuner går de fast to og to, eller mann til mann og kvinne til kvinne. På spørsmål om hvorfor han ikke har varslet arbeidsleder om ubehagelige episoder, medgir han at kvinnelige ansatte ofte er flinkere til å rapportere. Det er ikke kultur for å snakke om sånne ting blant menn. Fagforbundsadvokat Nils Lie var oppnevnt som offentlig forsvarer. Fagforbundet har også vært involvert fordi saken har medført konsekvenser for arbeids- forholdet til hjelpepleieren. – Å gå to og to ville tatt bort grunnlaget for all tvil, og være en beskyttelse for begge parter, sier Nils Lie. Hvis du opplever at du blir utsatt for uønsket oppmerksom- het, si fra til din overordnete. Det gjelder også hvis du selv utvikler følelser for en bruker. Be om å få arbeide for en annen bruker. I tilegg til å være bevisst etikken i egen opptreden, må arbeidstaker skjerme seg mot ting som kan gi grunnlag for beskyldninger. Fagforbundets medlem ble suspendert og omplassert i annen stilling mens saken ble etterfors- ket. I tingretten ble han fradømt retten til å arbeide innenfor omsorgssektoren for all framtid. Dette yrkesforbudet ble opphevet i anken til Gulating lagmannsrett, som nylig avsa dom i saken. Hjemmehjelperen har fått en dom på ti måneders fengsel, og må regne med å sone et halvt år. Advokat Nils Lie har skrevet brev til arbeidsgiver med krav om at han får lønn i oppsigelsestiden. Dette fordi han ikke er fradømt stillingen han ble omplassert til, men han ble suspendert mens saken pågikk. Mannen er familie- forsørger og trenger disse peng- ene for å holde familien samlet. – Et svært uheldig utfall for min klient i en sak der det er prosedert på at han er uskyldig, sier advokat Nils Lie. Tekst: Monica Schanche Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonKON