JANS HJØRNE Nekter gigantbot Et enstemmig formannskap i Sandefjord nekter å betale boten på 80.000 kroner som kommu- nen fikk for å ha hatt kurderen Sabah Magid ansatt. Politiet ila kommunen boten fordi de ikke sa opp Sabah Magid da han fikk avslag på søknaden om permanent opphold i Norge. På lik linje med andre kurdere fra Irak fikk Sabah innvilget en midler- tidig arbeids- og oppholdstillatelse i påvente av behandling av søk- naden om asyl, eller en forbedring av situasjonen i Irak. Han hadde med andre ord papi- rene i orden da han ble ansatt i kommunen Eddy Whyte i Fagforbundet Sandefjord, som har vært en sterk støttespiller for Magid, setter sin lit til de nye forskriftene til utlendings- loven som er ute på høring nå. Han håper resultatet vil bli at Magid får oppholdstillatelse i Norge. – Vi har aldri fått så mange til- bakemeldinger som i denne saken. Folk reagerer på størrelsen på boten og syns det er en urimelig straff. Sabah er blitt straffet enda verre – med utvisning. Begge deler er urimelig og uakseptabelt, sier Eddie Whyte.    MS Satser på kvalitet Etter at budsjettsamarbeidet mellom Frp og Ap brøt sammen før jul, ser mye ut til å endre seg i Halden. Nå vil kommunen satse på kvalitet. Fagforbundet i Halden har arbeidet hardt for å få både lokalpolitikere og administrasjonen til å være med på kvalitetsprosjektet som Kom- munaldepartementet, arbeidstaker- organisasjonene og KS har gått sammen om. FRA ØKONOMI TIL KVALITET: Hoved- tillitsvalgt Kirsti Rørmyr er godt fornøyd med snuoperasjonen blant politikerne i Halden. – Vi har snakket med de politiske partiene som har ønsket å lytte til oss, og med rådmannen, forteller hovedtillitsvalgt og leder i Fagfor- bundet Halden, Kirsti Rørmyr. Rådmannen la ikke inn noe om kvalitetskommunekampanjen i sitt budsjettforslag, men politikerne ville det annerledes. I administra- sjonsutvalget 17. januar ble det enstemmig vedtatt at Halden skal søke om å bli en kvalitetskom- mune. – Vi er svært godt fornøyd med denne snuoperasjonen i Halden. Jeg opplever dette som en vridning vekk fra at økonomi skal styre alt, til en satsing på kvalitet og sam- arbeid, sier Kirsti Rørmyr. – Tidligere har utviklingen i kom- munen vært ledelsesstyrt. Nå har politikerne tatt tilbake styringen, og mange av rådmannens fullmakter er overført til administrasjonsutval- get. Der sitter også de ansattes representanter med fulle rettighe- ter. Jeg mener dette kommer til å gi en mer demokratisk styring av kommunen, sier hun. Tekstog foto: PER FLAKSTAD Suksesshistorie med bismak Historien om norsk økonomi er en suksesshistorie, slår OECD fast. OECD – Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling med 30 industriland som medlemmer – presenterte sin rapport om Norge i slutten av januar. Som bekreftelse på påstanden vises det til at vi har sterk økonomisk vekst, lav arbeidsløshet og moderat inflasjon. Men; obs, obs – vi har det for godt. Vi har for gode sosiale ytelser, vi har for lav rente og vi jobber for lite. Derfor må vi være på vakt mot pris- og lønns- vekst, og landet må snarest gjennomføre pensjons- og trygde- reformer som skal sørge for at folk jobber lenger og mottar færre ytelser fra det offentlige. Riset bak speilet er inflasjon og betydelig renteøkning. «Glem rådene fra OECD, følg opp løftene i Soria Moria- erklæringen!» Det er ikke første gangen at OECD hevder disse synspunktene, tvert imot. Finansminister Kristin Halvorsen er enig med OECDs eksperter på enkelte punkter. Samtidig avviser hun flere av anbefa- lingene, og sier det er uaktuell politikk for den rødgrønne regje- ringen. Heldigvis, fordi det er mange som føler at den påståtte rikdommen ikke omfatter dem. Først og fremst gjelder dette folk som av en eller annen grunn er fattige og avhengig av sosiale ytelser. Flere av Fagforbundets medlemmer kjenner seg heller ikke igjen. Mange ansatte i norske kommuner og andre virksomheter har en lønn som det ikke går an å leve av. I hovedtariffoppgjøret i fjor fikk vi henvendelser fra fortvilte medlemmer som etter mange år i arbeidslivet og med full jobb, fortsatt ikke tjente nok til å kunne få lån til bolig. Det er uver- dig. Det er også uforståelig at det finnes så mange som ønsker å jobbe heltid, men som kun tilbys deltid. I en situasjon hvor landets økonomi går godt, må vi finne rom for å bedre forhol- dene blant annet for disse gruppene. Eldreomsorgen og sykehusøkonomien må bedres. Økt satsing på sykehus og helsetilbud vil ikke bidra til inflasjon og høyere rente. Den store utfordringen er en mer rettferdig fordeling. Vårt råd til regjeringen når den nå skal begynne å arbeide med 2008-budsjettet, er å glemme anbefalingene fra OECD og i stedet følge opp løftene i Soria-Moria-erklæringen. JAN DAVIDSEN, FORBUNDSLEDER Fagbladet 2/2007 > 7 fbaargang2007 fbseksjonSAM