AKTUELT Flere lærlinger på Romerike Kommunestyret i Rælingen har vedtatt at kommunen skal tredoble antall lærlinger. Styrket mistanke mot kvikksølv Mistanken om at kvikksølv på tannlegekontorer kan ha gitt alvorlige helseskader hos tannhelsesekretærer er styrket. Kan tannhelsesekretærer og andre som fram til 1990-tallet arbeidet med kvikksølv til amalgamfyllinger ha blitt utsatt for helseskadelige påvirkninger? De første resultatene fra en undersøkelse av nærmere 1200 nåværende og tidligere tann- helsearbeidere i Midt-Norge tyder på det. Undersøkelsen viser økt fore- komst av svekket hukommelse, dårligere konsentrasjonsevne og hodepine – såkalte kognitive lidelser. Forskere i Trondheim har utført undersøkelsen på oppdrag fra Arbeids- og inkluderings- departementet. Yrkesskader Yrkesmedisiner Bjørn Hilt har ledet forskerteamet, og mener at tann- helsepersonell som ellers fyller kravene i lovverket, nå bør få FORSKERE: Førsteamanuensis Kristin Svendsen ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU og overlege Bjørn Hilt ved St. Olavs hospital. godkjent sine lidelser som yrkes- skader. Forskerne har basert under- søkelsen på at deltakerne selv har rapportert inn sine plager. Man har dessuten prøvd å beregne hvor mye kvikksølv den enkelte har vært utsatt for. Ifølge en av forskerne, yrkeshygieniker Kristin Svendsen, tyder undersøkelsen på at jo mer kvikksølv man har vært utsatt for, jo større er faren for skader. Arbeidet fortsetter nå med en dybdestudie av et utvalg av de 1200 som har svart i undersøk- elsen. Resultatene av denne delen av undersøkelsen skal foreligge i løpet av sommeren. Kan bli godkjent Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen har antydet at det kan gå mot at skadene blir godkjent som yrkesskade. Leder for Seksjon helse og sosial i Fag- forbundet, Kjellfrid T. Blakstad, er glad for Hanssens uttalelser. – Vi merker oss at statsråden tar dette på alvor, sier hun. Blakstad forventer at departe- mentet gjør det som må til for å sikre oppreisning og erstatning dersom sluttrapporten fra forsk- erne er like klar som det som nå er lagt fram. Forskerne har også sett på fore- komst av misdannelser hos barn av tannehelsearbeidere. Her er det foreløpig ikke funnet klare resulta- ter som tyder på at morens yrke skal ha hatt noen betydning. Tekst og foto: ASLE RØNNING En kartlegging gjennomført av Fagopplæringen i Akershus viser at Rælingen, med 14.000 innbyggere, ligger langt under målet om én lærling per 1000 innbyggere. Kommunestyret har derfor vedtatt å øke antall læreplasser fra fire til tolv. Ordfører Terje Granerud sier til Romerikes Blad at kommunen vil ta ansvar for at ungdom får læreplas- ser. Han ønsker også med dette å sikre rekruttering av nyttig kompe- tanse. Satsingen innebærer at kommunen vil tilby læreplasser til framtidige helsefagarbeidere. Arne Løseth, leder i Fagforbundet Rælingen er glad for vedtaket. – Det var ungdommen i Fagfor- bundet Rælingen som tok initiativ til dette, så det er klart vi er fornøyd, sier han til lokalavisa. KES Syk av dårlig renhold Trodde du at renholdet på kontoret bare var for syns skyld? I så fall kan cand.med. Knut R. Skulberg fortelle deg at du tar feil. I sin doktoravhandling testet Skul- berg ulike praktiske tiltak for å redusere støvmengden i kontor- lokaler. De ansattes helse ble målt både før og etter tiltakene, og resul- tatene viser veldig klart hvor mye renholdet betyr for de ansatte. Etter grundig nedvasking av kontorlokalene ble luftveisplagene redusert med en tredel – både hos allergikere og ikke-allergikere, skriver nettstedet Mozon.no. – Resultatene i avhandlingen viser at det som regel ikke lønner seg å spare på renholdet selv om økonomien er stram. Dårlig renhold vil etter all sannsynlighet føre til økte plager i luftveiene, og kan i noen tilfeller være en utlø- sende faktor til at folk må sykmelde seg, sier Skulberg til nettstedet. PF Fagbladet 3/2007 > 29 Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt fbaargang2007 fbseksjonHEL