Lønnsom investering Gran kommune har avsatt et halvt årsverk for å ta seg av alle lærlingene på en skikkelig måte. Håpet er at ei god læretid skal knytte ungdommen til bygda og dermed sikre framtidas tjenestebehov. Tekst: KRISTIN N. EGGEN    Foto: ERIK M. SUNDT 40 > Fagbladet 3/2007 Joakim Hansen er en av 30 lærlinger i Gran kommune. Denne opplands- bygda med om lag 13.000 innbyggere satser på lærlinger fordi det er lønn- somt. På denne måten håper de også å beholde ungdom med nyttig kompe- tanse. – Dette er en meningsfull jobb, stråler Joakim Hansen. Akkurat nå arbeider han i en bolig for utviklings- hemmede. – Det er hyggelig og inspirerende å være her, og mindre slitsomt enn ved sykehjem, der jeg tilbrakte de første seks månedene av læreperioden. Omsorg i alle faser – Som omsorgsarbeider kommer jeg i kontakt med mange forskjellige mennesker. Jeg møter ulike behov som jeg gjør alt jeg kan for å dekke, sier Hansen, som syns det er utvik- lende og utfordrende å møte mennes- ker på deres egne premisser. – I en bolig er utfordringen å finne ting å gjøre sammen som er hyggelig for alle. Alle liker turer. Så vi er ofte ute i friluft, eller vi reiser inn til Oslo, forteller omsorgsarbeiderlæringen. – Dessuten er det flere av beboerne som er i jobb, og da følger jeg dem som har behov for det. lærlingordningen i Gran, klarer knapt å skjule sin beundring for lærlingene. – De er så dyktige. Vi har nesten ikke stryk når folk går opp til fagprø- ven, forteller hun. Heggen samler lærlingene fagvis en gang i måneden, der de kan komme sammen og jobbe systematisk i forhold til opplæringsmalene, og der de får hjelp til å se sammenhengen mellom teori og praksis. – I de fleste fagene bruker vi opp- læringsbok, men i barne- og ungdomsfaget bruker vi mappe- modellen, som etter min mening er et meget godt verktøy til å dokumentere og vurdere den opplæringen som blir gitt, sier Heggen. Når de to årene er over, alle modu- lene og prosjektoppgavene er gjennomført, mappen godkjent og fagprøve bestått, får lærlingen fagbrev og kan gå rett inn i jobb, eller fortsette med påbygning i skole for studiekom- petanse til høgskole eller universitet. – Men bare se! Ragnhild Heggen finner fram en av mappene. En grun- dig samling dokumentert kunnskap, noe studenten selv har samlet og vurdert. Sånn skal det gjøres! Og ganske riktig: Alle modulene er dokumentert og gjort rede for. Konkurranse om arbeidskraft Kommunene konkurrerer på lik linje med alle andre om dyktige fagfolk. Industri- og håndverksbedrifter har lenge skjønt at de må ta inn lærlinger for å rekruttere folk. – Nå må kommunene komme etter, mener bedriftspedagog Ragnhild Heggen. – Det burde bli en selvfølge for enhver kommune å ta inn ungdom- mer og gi fagutdanningen deres en kvalitet og et innhold som gjør at kommunen får fagfolk som ikke bare er dyktige, men som også har gode lokale kunnskaper, og som er godt kjent med systemer og strukturer på arbeidsplassen sin, sier Heggen. Investering – Dessverre er det mange kommuner som bare ser utgiftssiden ved lærling- ene. For oss handler regnestykket om å betale i starten, og så få tilbake det som er investert etter hvert. Det er ikke slik at vi skal tjene penger på lærlingene våre, men når vi legger inn i totalen at vi rekrutterer motiverte og dyktige folk, så mener jeg dette er en lønnsom investering, fortsetter hun. – Regnestykket er enkelt: Du anset- ter en lærling innenfor for eksempel helse og omsorg, eller barne- og ungdomssektoren. Kommunen beta- ler for ham eller henne det første året, og regnestykket går kanskje i minus, selv om et par ekstra hender i arbeidet er et verdifullt tilskudd til arbeidsstok- ken. Når lærlingene føler seg trygge nok og sikre på at de mestrer oppga- vene, kan de også gå inn og erstatte vikarer, og på den måten spare arbeidsgiveren for utgifter. – Det blir verdiskaping og opplæ- ring hånd i hånd, sier Heggen. – Vi har valgt å gi 50 prosent av tarifflønn fra første dag. Da er det lettere for lærlingen å planlegge studieløpet sitt, og kanskje til og med oppleve at det er en lønn å leve av, i alle fall når man får borteboerstipend fra Lånekassen. Vi tar imot lærlinger fra nabokommunene, og de som Hansen skal snart begynne å jobbe en familiebarnehage i to måneder, men er allerede fast bestemt på å fort- sette som omsorgsarbeider. i – Ingen kan si at jeg ikke lærer å møte mennesker der hvor de er, enten det er ved livets begynnelse og slutt. Dyktig ungdom Ragnhild Heggen, bedriftspedagog og personalkonsulent med ansvar for fbaargang2007 fbseksjonHEL