Look to Sandnes Sandnes kommune i Rogaland gir sine ansatte over 62 år bedre lønn og en lettere arbeidshverdag. Tiltakene lønner seg: Flere seniorer velger å stå i jobb etter 62 år. Tekst og foto: MAY BERG, Aktuell Det er gunstig å være senior i Sandnes kommune. Best er det for ansatte over 62 år. De kan få tilrettelagt arbeidet på flere måter: Noen får redusert antall nattvakter, mens kortere arbeidsdag er en mulighet for atter andre. Sandnes var den første kommunen i Rogaland som fikk avtale om inklu- derende arbeidsliv (IA), og har siden 2002 hatt en uttalt seniorpolitikk. Kommunen mottok før jul en pris for sine seniortiltak fra Senteret for seniorpolitikk. Det lønner seg Sandnes begrunner seniorsatsingen med behovet for å sikre kommunen tilstrekkelig arbeidskraft, samt å beholde den kompetansen seniorene har. I 2002 gikk om lag 50 prosent av kommunens ansatte av på AFP (avtalefestet pensjon). Fem år senere har andelen sunket til 25 prosent. Det har kommunen spart millioner av kroner på. – Før var det en holdning blant både ledere og ansatte om at pensjonsalderen var 62 år. Det ble forventet at man skulle gå av med AFP. Seniorene opplevde ikke at de ble sett og satset på, og utgiftene til AFP var stigende, sier Kate Seldal, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Sandnes. Tiltak fra 62 år Seniorpolitikken til Sandnes kommune omfatter alle over 50 år. Men det er ved fylte 62 år at de «tunge» tiltakene slår inn. Da dispo- nerer enhetene 16.000 kroner per årsverk som kan brukes til å lette arbeidshverdagen for den enkelte. Tiltakene tilpasses individuelt. Kommunen har også en ordning med seniorbonus. De som velger å stå i arbeid etter fylte 63 år, får utbetalt en årlig bonus på 12.000 kroner til de har fylt 66 år. Men den er ikke pensjons- givende. – Hovedgrunnen til at flere velger å stå i jobb etter 62 år er at de blir verdsatt i større grad enn før. At de får signaler om at de er betydningsfulle og får utviklingsmuligheter, mener Kate Seldal. Seniorstipend Rogaland fylkeskommune har en ordning med seniorstipend som betyr at ansatte over 55 år kan få inntil 50.000 kroner i seniorstipend og inntil tre måneders permisjon for studier, hospitering og liknende. Fylkeskommunen er i ferd med å revidere sin seniorpolitikk. Den vurderer å gi ansatte på 62, 63 og 64 år ti prosent av grunnbeløpet i Folke- trygden, 20.000 kroner, og beløpet vil være pensjonsgivende. Og som et alternativ til AFP ved fylte 62, et tilbud om 80 prosent jobb til 90 prosent lønn. Stavanger kommune har en ordning med tilretteleggingstilskudd på 35.000 kroner per årsverk per år som kan brukes til ulike seniortiltak og et seniorvederlag på 18.000 kroner. SENIORSATSING: Hovedtillitsvalgt Kate Seldal i Fagfor- bundet Sandnes (t.v.) og Randi Sten- saker fra LO Stat mener offentlige virksomheter må ha frihet til å tilpasse seniortiltak til den enkelte arbeidstaker. Fagbladet 3/2007 > 47 fbaargang2007 fbseksjonHEL