GRASROTOPPRØR Historiske alliansar For første gong agerar alle fagforei- ningane i britisk helsevesen samla for å forsvare det offentlege helse- tilbodet. – Dette er i sanning historisk, seier Karen Jennings. Ho leier helsearbeida- rane i Fagforbundets søsterorganisa- sjon Unison. I tillegg styrer ho helse- og sosialkomiteen i European Public Services Union (Epsu). Jennings var sentral då yrkesgruppene i helsevesenet nyleg samla seg i paraplyorganisasjo- nen NHS Together. Overilne reformer TILLITSVALGT: – Helse- vesenet lir under dyre og overilne reformer utan for- ankring blant dei tilsette, konstaterer Karen Jennings, helseansvarleg i Unison. følgjene av store underskot: Stengde sjukehuspostar, kutt i pasi- enttilbod og fjerning av stillingar. 20.000 jobbar står i fare. Dei protesterer mot tilsynelatande overilne reformer utan forankring hos dei tilsette, mot privatisering og mot ei oppdeling som truar verdiane som bind NHS saman. Dei får verdifull støtte av ein endå breiare allianse, «Keep Our NHS Public», der enkeltpersonar, pasientgrupper og andre deltar saman med fagforeiningane. «Keep Our NHS Public» gir råd til folk som er trua av kutt i helsetilbodet og juridisk bistand til dei som vil NHS Together legg ikkje skjul på at helsevesenet har vorte betre i løpet av Tony Blairs regjeringstid. Både fordi løyvingane har auka, og fordi dei tilsette har tilpassa seg nye arbeidsmetodar. prøve kutt for rettsapparatet. Pam Smith fekk verdifull økonomisk og juridisk støtte av «Keep Our NHS Public» då ho gjekk til sak. No finn dei likevel tida inne til å åtvare mot i kne – Helseminister Patricia Hewitt har sagt at vi sjølve skal få bestemme kva for helsetenester vi vil ha, slo Pam fast. Her hadde nokon gjort opp rekning utan vert, for ingen hadde spurd innbyggjarane til råds. Gruvene tok helsa – Langwith er ein by full av pensjo- nerte gruvearbeidarar med lunge- emfysem, fortel Pam. Ho veit kva ho snakkar om. Begge bestefedrane, faren og begge brørne la igjen helsa si i «the pit». Den siste gruva stengde i 1974. Dei fleste held fram med å gå under jorda i nabobyen Shirebrook. I 1984 stengde dei der også. Dei unge måtte ut for å finne arbeid. Pensjonis- tane sit att åleine. – Dei har vore med å bygge opp ein velferdsstat med offentleg helsestell. Då kan ikkje kven som helst berre komme og ta det frå oss, fastslo Pam.    > «I denne gata har folk lungeemfysem bak nesten kvar einaste dør. Vi er ikkje interesserte i å bli sosiale eksperi- ment.»    Aksjonist PAM SMITH Fagbladet 3/2007 > 55 fbaargang2007 fbseksjonHEL