NYTT > KOMMUNER BRUKER ULOVLIG TVANG Mange kommuner bruker ulovlig tvang mot psykisk utviklingshem- mede uten å melde fra, viser en rapport fra Statens helsetilsyn. To tredeler av kommunene som ikke hadde innrapport tvang, hadde alli- kevel brukt det.    NTB/NRK > FREMDELES STORE LØNNS- OG INNTEKTS- FORSKJELLER Kvinner tjener i gjennomsnitt 84,7 prosent av hva menn gjør per måned. Det er større lønnsforskjeller blant grupper med høyere utdanning enn i grupper uten høyere utdan- ning.    SSB > NORGESMESTERE I AVFALL Avfallsbilen snor seg fram i nedsnødde boligfelt. Flere hundre brune dunker for matavfall skal tømmes. Lokalbefolkningen på Lille- hammer er mest fornøyd i landet med jobben det interkommunale renovasjonsselskapet gjør. Kommunal Rapport > FLERE KVINNER Fem av seks ordførere er menn. Og blant ledere i kommunal forretnings- drift og foretak er ni av ti menn. I samarbeid med de politiske partiene har KS satt i gang et forskningspro- sjekt med mål om å øke andelen kvinner i politiske maktposisjoner i kommunen. > PASIENTHÅNDBOKA PÅ NETT På nettstedet www.pasienthånd- boka.no, kan du skaffe deg kunnskap om sykdom, symptomer og behand- ling. Fra midten av februar har Pasi- enthåndboka vært tilgjengelig for alle på internett. Nettstedet er utvik- let uten støtte fra sponsorer eller legemiddelindustrien. > NYTT RØDT PARTI I helgen samlet Rød Valgallianse, Arbeidernes Kommunistparti (AKP) og Rød Ungdom seg til et nytt parti, som fikk navnet «Rødt». Leder av det nye partiet er tidligere RV-leder Torstein Dahle. 4 > Fagbladet 3/2007 Uønsket deltid kan avskaffes Hvis alle kommuneansatte som ønsket det, fikk jobbe full tid, ville det være lett å oppnå regje- ringens mål om 10.000 flere ansatte i helse- og omsorgssek- toren. Hvis alle deltidsansatte i kommu- nal sektor fikk full jobb, ville det gitt mer enn 70.000 årsverk, viser en kartlegging fra Fagforbundet. – De ledige hendene fins rett under nesa på arbeidsgiverne. KS kan gjøre mye mer for å tilrette- legge for ansatte som i dag jobber på latterlig lave stillingsbrøker, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes til Klassekampen. Fire stillinger Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte i fjor en arbeids- kraftundersøkelse som viste at 113.000 deltidsansatte ønsker en høyere stillingsbrøk. Det fins tilfel- ler hvor en og samme arbeidstaker har opp til fire forskjellige stillinger, som til alt overmål kan være i forskjellige kommuner. Men full stilling er likevel ikke en garanti, til tross for at behovet for arbeidskraft er stort. LO mener at arbeidsgiverne utnytter deltidsstillingene for å spare penger. Til Dagsavisen sier LO-sekretæ- ren at arbeidsgiverne spekulerer i bruk av deltid. – Våre medlemmer må jage etter arbeidstimer fra uke til uke. Det er også et problem for mange deltids- ansatte å tjene nok til å forsørge seg selv og eventuelle barn, sier Sundnes. Økonomisk spørsmål LO kjøper ikke argumentene om at turnus ikke går opp hvis man gir folk fulltidsjobb. – Det er bare tull. Dette er et økonomisk spørsmål og ikke et praktisk problem. Den typen argu- ment hører vi aldri når det gjelder andre yrker, som for eksempel i politiet. De har også en turnus gjennom hele døgnet, men jobber likevel i 100 prosents stillinger, sier Sundnes. Uønsket deltid var LOs hovedsak på årets 8. marsfeiring. Blant Norges 647.000 deltidsansatte, finner man hele 485.000 kvinner. Tekst: SANDRA LILLEBØ Beklager Vallas avgang Fagforbundet mener at media vant da Valla måtte trekke seg som leder i LO. Gerd-Liv Valla gikk av som LO- leder etter at Fougner-utvalget la fram sin rapport fredag. Den svært kritiske rapporten ble betegnet som «knusende» av mange, men juss- professor Henning Jakhelln uttalte til TV2 at prosessen mot Valla «minner om en inkvisisjon», og at denne typen personalsaker «ikke egner seg for gransking». – Siden Valla, som første kvinne, ble valgt til LO-leder i 2001 har organisasjonen vokst i antall medlemmer og styrket seg som organisasjon, skriver Jan Davidsen på side 7 i denne utgaven av Fag- bladet. Han beklager at saken fikk vokse seg ut av alle proporsjoner. LOs nestleder, Roar Flåthen, har overtatt lederskapet i Folkets Hus. Tekst: JOHNNY DAUGSTAD Arkivfoto: Erik M. Sundt fbaargang2007 fbseksjonKON