DIN JOURNALIST    VI TAR SAKEN! Tlf: 23 06 44 31 dinjournalist@fagforbundet.no Dekning av knuste briller SPØRSMÅL: Vi har hatt en heftig diskusjon på jobben om hvorvidt knuste briller dekkes under LOfavør Kollektiv hjem- forsikring. Noen mener at det ikke er dekning for slikt, fordi hjemfor- sikringen i utgangspunktet kun dekker møbler, klær, sportsutstyr m.m. i hjemmet mot blant annet brann-, vann- og innbruddskader. I tillegg hadde vi en kollega, som for bare noen få år siden ble avvist erstatning for knuste briller under hjemfor- sikringen. Jeg mener å ha lest at hjem- forsikringen er blitt enda bedre og ønsker derfor å få klarlagt om briller går inn i denne forsik- ringen eller må man ha en egen forsikring? Brillebruker SVAR: Fra 1. januar 2007 er den Kollektive hjemforsikringen blitt enda bedre. Det er 40 år siden denne forsikringen ble etablert for medlemmer i LO. Den er nå blant annet utvidet til også å omfatte typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, veltet eller lignende. Dette gjelder også tilfeldig skade på for eksempel sportsutstyr, briller etc. Tilfeldig skade i denne sammenheng er skader som ikke er forutsigbar, men rammer plutselig og uforutsett. Det betyr at tilfeldig skade på briller kan dekkes under LOfavør Kollektiv Hjemforsikring. Du kan lese mer om vilkårene og fordelene ved hjemforsik- ringen under www.lofavor.no. Hanne Madsen 26 > Fagbladet 3/2007 Fagbladet tar gjerne imot tips fra leserne. Har du gode ideer eller nyttige erfaringer fra arbeidsplassen din, setter vi pris på at du forteller oss om det. Denne spalta er viet små reportasjer basert på tips. Skriv til dinjournalist@fagforbundet.no eller Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Føler meg diskriminert Jeg har arbeidet i Gratangen kommune i mange år, og på asyl- mottaket som kommunen drev fram til 2000. Det ble drevet ufor- svarlig med lite bemanning, og jeg måtte jobbe fra morgen til kveld. Da mottaket ble lagt ned, ble jeg sykmeldt. Jeg fikk diagno- sen frozen skulder, og jeg forven- tet en telefon fra arbeidsgiver, men i stedet fikk jeg oppsigelses- brev, skriver et medlem til Din journalist. – Jeg mistet inntekten min og måtte gå arbeidsledig. Jeg ville ikke uføretrygde meg fordi jeg er aleneforsørger og har lyst til å komme tilbake til arbeidslivet. I august 2005 fikk jeg et 50 prosent vikariat på kjøkkenet på Gratangen sykehjem. I juli 2006 lyste kommunen ut denne stil- lingen. Jeg hadde lengst ansien- nitet blant de som søkte, men jeg fikk ikke jobben. Han som fikk stillingen var på opplæring og var ny på kjøkkenet, og var heller ikke organisert. Kameraderi? undrer vårt medlem. – Nå jobber jeg bare 30 prosent. Jeg mottar rehabilitering på 50 prosent. Klarer jeg ikke å finne de ekstra 20 prosentene, har jeg bare 30 prosent inntekt og 4200 kroner fra rehabilitering. Det er ingenting å leve av i dag. – Jeg er så fortvilet. Jeg står alene, jeg vet ikke hva mine rettig- heter er, hva jeg kan kreve. Jeg håper at Fagforbundet kan hjelpe sine medlemmer når det gjelder, skriver vårt medlem, som også lurer på om hun har rett til å kreve økonomisk erstatning fra kom- munen for tap av inntekt etter at hun ble oppsagt. Vi retter spørsmålet til Fagfor- bundets kompetansesenter i Tromsø. Rådgiver Tor-Inge Hoaas bekrefter at medlemmet fra Filip- pinene skrev brev til kompetanse- senteret sommeren 2006. Saken hennes har han sendt over til lokal tillitsvalgt, men har ennå ikke fått svar. – Vi har forståelse for at med- lemmet er utålmodig. Men det er jo slik at vi er avhengig av tilbake- melding fra lokalapparatet om hvordan og hva som er gjort fra deres side. Vi er opptatt av at medlemmer går tjenestevei. Vi får en del saker fra medlemmer direkte. Da sender vi saken tilbake til hovedtillitsvalgt og ber tillits- valgt melde hva som er gjort i saken, sier Hoaas. – Hvis hovedtillitsvalgt ikke svarer på henvendelser, står et medlem uten mulighet til hjelp? – Når vi ikke får hovedtillits- valgt på banen, går vi inn i saken. Men da må hovedtillitsvalgt iall- fall være informert først. Hoaas påpeker at når det gjel- der oppsigelsessaker, er det frister som må overholdes for å vinne fram. Derfor er det viktig at lokale tillitsvalgte ikke nøler med å gi melding til kompetansesenteret. – Når det ikke ble gjort noe etter denne oppsigelsen, er det løpet kjørt. Her bør vi vurdere andre sider ved saken. – Vi vil tilskrive kommunen for å få en redegjørelse om deres syn. Umiddelbart kan jeg ikke se at vi har en juridisk sak, men den må kunne løses på andre måter. Vi må kunne spørre kommunen om vårt medlem er blitt vurdert på skikkelig måte, eller om det har hatt betydning at hun har inn- vandrerbakgrunn. Medlemmet skal også få eget brev fra oss så snart som mulig, lover rådgiver Tor-Inge Hoaas. Tekst: MONICA SCHANCHE Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonKON