Foto: Per Gilding, Tønsbergs Blad AKTUELT Stadig nye mangler Iplos er ikke et godt verktøy for å kartlegge psykiatriske pasienters behov for assistanse. Protestene fra blant andre Norges Handikapforbund og Fagforbundet har fått regje- ringen til å endre spørsmå- lene i Iplos (Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) fordi formen var krenkende. En undersøkelse utført av en gruppe fagpersoner i Hamar kommune viser at Iplos ikke er egnet til å måle hjelpe- behovet hos mennesker med demens. Nå viser det seg at også personer med psykia- triske lidelser lett går glipp av nødvendige hjelpetiltak ved bruk av dette verktøyet. Helserevyen opplyser at mange kommuner har meldt om misforhold mellom målt og reelt behov. Iplos fungerer nemlig slik at en bruker måles mot 17 variabler som hver kan gi opptil fem poeng. Bare fire av disse går på psykisk funksjon. For at kartlegginga skal utløse hjelp, må gjennomsnittet ligge på tre poeng.    KES Voksenrett til videregående Regjeringen foreslår å oppheve bestemmelsen i Opplæringsloven om at bare voksne født før 1978 har rett til videregående opplæring. I stedet foreslår den å innføre en nedre aldersgrense på 25 år. Dette tiltaket vil være viktig også for innvandrere som har kommet sent til Norge, mener regjeringen.    ACL KRITISK: Jørn Magdahl er motstander av å privatisere kommunerevisjonen. KPMG erstatter kommunal revisjon – Blir Tønsberg revisjonsdistrikt lagt ned, blir også et fagmiljø lagt ned, sier Jørn Magdahl, gruppe- leder for felleslista RV/SV i Nøtterøy kommune i Vestfold. 13. desember i fjor vedtok flertallet i Nøtterøy kommunestyre å godkjenne anbudet fra KPMG. Selskapet skal overta revisjonsjob- ben for kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. Beslutningen er sterkt omstridt. Påklager vedtaket – KPMG skal utføre mye mindre forvaltningsrevisjon enn Tønsberg Revisjon har gjort. Dermed må kommunene nå leie inn konsulent- firmaer for å undersøke om innbyg- gerne får tjenestene de har krav på, mener Jørn Magdahl. Arbeiderpartiet i Nøtterøy har oversendt vedtaket til Fylkesman- nen for lovlighetskontroll. Tønsberg revisjonsdistrikt har innklaget vedtaket til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Krass kritikk Tønsberg revisjonsdistrikt viste til et notat skrevet av advokat Robert Myhre. Myhre kommer her med krass kritikk av konkurranseutset- tingsprosessen kommunene har gjennomført, og mener lov om offentlige anskaffelser er brutt. – KPMG driver en helt annen form for revisjon, såkalt stikkprøve- metode. Siden de bruker mindre tid enn oss, blir den selvsagt billi- gere. En kan derfor diskutere kvaliteten, mener Magdahl. Dårlig styring – Jeg syns anbudsprosessen har vært veldig dårlig styrt. I tillegg har den blitt fryktelig politisert, sier Harald Haug Andersen, styreleder i Tønsberg revisjonsdistrikt. KPMG hadde fordelen av å kjenne budsjettene til Tønsberg Revisjon da de la inn anbud. Enkelte oppfattet også at utlys- ningsteksten ble skreddersydd KPMG. – Jeg er svært kritisk til at Frps medlem i kontrollutvalget, Terje Ottar, mottok 175.000 kroner for å utrede kommunens revisjon, sier styrelederen. Tekst: VEGARD VELLE Flere lærlinger Kommunestyret i Rælingen har vedtatt at kommunen skal tredoble antall lærlinger. En kartlegging gjennomført av Fagopplæringen i Akershus viser at Rælingen, med 14.000 innbyggere, ligger langt under målet om én lærling per 1000 innbyggere. Kommunestyret har derfor vedtatt å øke antall læreplasser fra fire til tolv. Ordfører Terje Granerud sier til Romerikes Blad at kommunen vil ta ansvar for at ungdom får læreplasser. Han ønsker også med dette å sikre rekruttering av nyttig kompetanse. Arne Løseth, leder i Fagforbundet Rælingen, er glad for vedtaket. – Det var ungdommen i Fagforbundet Rælingen som tok initiativ til dette, så det er klart vi er fornøyd, sier han til lokalavisa.    KES 28 > Fagbladet 3/2007 fbaargang2007 fbseksjonKON