DET NYE SYKEHUSNORGE Helse Nord Finnmark Troms Nordland 13.967 ansatte 10,3 milliarder kroner i omsetning 462.000 innbyggere Helse Midt-Norge Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal 15.804 ansatte 12,2 millarder kroner i omsetning 643.000 innbyggere Helse Størst En gigantreform er underveis i helsenorge. Mot protester fra blant andre Fagforbundet har regjeringen valgt å slå sammen de to største regionale helseforetakene, Helse Vest Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland 23.000 ansatte 16 milliarder kroner i omsetning 967.000 innbyggere Helse Sør og Helse Øst. Tekst: EVEN TØMTE «Helse Størst», som vittige tunger har døpt det nye foretaket, vil bli en mastodont som dekker sykehusene i ti av landets 19 fylker. Vel 57.000 ansatte vil jobbe for helsa til 2,5 millioner innbyggere. Helse Sør-Øst blir dermed større enn de gjenværende tre regionale helseforetakene til sammen. En interimorganisasjon arbeider nå med å forberede overgangen til det nye foretaket, som etter planen skal være på plass 1. juli i år. Hanne Harlem, direktør ved Universitetet i Oslo og styremedlem i Helse Sør RHF, har blitt utpekt til å lede styret i det nye foretaket. Gjøkunge Fagforbundet har vært kritisk til å opprette den nye helseregionen, som 1. nestleder Gerd Kristiansen beskri- ver som «En gjøkunge i helsenorge». – Demokratiet vil ikke være tjent med det, pasientene vil ikke være tjent med det, det rødgrønne flertallet vil ikke være tjent med en slik beslut- ning, og de ansatte tåler ikke flere store organisastoriske omveltninger nå, uttalte Kristiansen til Fagbladet. Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad mener derimot at den nye organisasjonen vil styrke helsetilbudet til befolkningen. – Det vil sikre bedre ressursutnyt- telse og samordning av sykehusene i hovedstadsområdet og gi grunnlag for bedre rekruttering av helsepersonell og spesialister til andre steder i landet, både i og utenfor den nye regionen. Det vil også gi grunnlag for å styrke forskningen, uttalte Brustad da beslutningen ble offentliggjort. Viktig at de ansatte blir informert – Fagforbundet var uenig i sammen- slåingen, men når vedtaket først er fattet, må vi forholde oss til det. Nå må vi sørge for at medlemmenes interesser blir ivaretatt på en best mulig måte, sier Fagforbundets 1. nestleder Gerd Kristiansen, som holder kontakten med Helse- og omsorgsdepartementet under omstillingsprosessen. Fagforbundet og de andre ansattes organisasjoner på sykehusene har inngått en avtale om medbestem- melse i omstillingsprosessen. Her heter det blant annet at det er et ønske at de ansattes representanter medvir- ker i omstillingene. Det blir også slått fast at departementet har et spesielt ansvar for at de ansatte blir informert så tidlig som mulig om saker som er av stor betydning for dem. Brustad har lovet at ingen skal bli arbeidsløs som følge av fusjonen, og at arbeidsplassene i Hamar og Skien skal opprettholdes. – Vi deltar i prosessen, og våre interesser blir godt ivaretatt, sier Kristiansen. Helse Sør-Øst Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oslo Akershus Oppland Hedmark Østfold Helse Sør og Helse Øst har i dag til sammen 57.000 ansatte og en omsetning på 43 milliarder kroner. 2,5 millioner innbyggere Kilde: Helseforetakene, Statistisk sentralbyrå 16 > Fagbladet 3/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM